Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3715/12 , Stran 1809
Ob-3715/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Akripol d.d., Prijateljeva cesta 11, 8210 Trebnje, sklicuje uprava
17. skupščino
delniške družbe Akripol d.d.,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 10. uri, na sedežu družbe Akripol, Prijateljeva cesta 11, 8210 Trebnje, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se prisotnost na skupščini, imenujejo se: Predsednik skupščine: Anton Janc. Preštevalki glasov: Metka Kastrevc in Polonca Brandstatter Zajc. 2. Seznanitev z letnim poročilom, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izkazani bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 1.033.548 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.033.548 EUR ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi se prenese v naslednje leto. Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011. 3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Delniška družba Akripol, proizvodnja in predelava polimerov, d.d. (oziroma po vpisu spremembe imena v sodni register Akripol, proizvodnja in predelava polimerov, d.o.o.) se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo Akripol, proizvodnja in predelava polimerov, d.o.o., skrajšano Akripol, d.o.o., s sedežem v Trebnjem, s poslovnim naslovom Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje ter z značilnostmi, razvidnimi iz Družbene pogodbe. b) Osnovni kapital delniške družbe se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 867.054,75 EUR. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi deleži, razvidnimi iz Družbene pogodbe. c) Dejavnosti družbe ostanejo nespremenjene in so razvidne iz Družbene pogodbe. d) Sprejme se Družbena pogodba v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniške družbe. e) Družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta, zato mandat članov sedanjega nadzornega sveta traja do vpisa preoblikovanja v sodni register. f) Dosedanji direktor delniške družbe Bojan Kos je z dnem vpisa preoblikovanja imenovan za poslovodjo-direktorja družbe z omejeno odgovornostjo. g) Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. h) Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi Družbeno pogodbo ter po potrebi izvede druge potrebne aktivnosti v postopku vpisa sklepa o preoblikovanju. Družba Akripol d.d. daje izjavo v skladu s tretjim odstavkom 648. člena ZGD, da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino za vsako delnico pred preoblikovanjem. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: Za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje družba Remars, podjetje za revidiranje in podobne dejavnosti, d.o.o, Ljubljana. Na skupščini bo prisoten notar Ivan Žetko iz Novega mesta. Gradivo Celotno gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov in obrazložitvami predlagateljev sklepov je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Akripol d.d., Prijateljeva cesta 11, 8210 Trebnje, vsak delovni dan, med 13. in 15. uro. Predlogi delničarjev in pravica do obveščenosti Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Pogoji udeležbe Pravico do sodelovanja in odločanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan skladno 297. členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih prijava udeležbe na skupščini bo prispela na sedež družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Priglasitev in glasovanje Prijavljeni udeleženci na skupščini so se vsaj pol ure pred začetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.
Akripol, d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost