Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3719/12 , Stran 1810
Ob-3719/12
Na podlagi določil Statuta družbe Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370 Dravograd, uprava sklicuje
18. skupščino družbe
Koroške pekarne d.d., Dravograd,
ki bo v petek, dne 31. 8. 2012 ob 10. uri, v prostorih sedeža družbe v Dravogradu, Koroška cesta 2. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje Rastko Lah, za preštevalca glasov pa Bojana Lužnic. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Sonja Kralj. 2. Predstavitev letnega poročila, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2011 in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa 2.1.: Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 639.828 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička prejšnjih let v znesku 784.907 EUR in izgube poslovnega leta 2011 v znesku 145.079 EUR. Bilančni dobiček se uporabi: – za dividendo bruto 18.691,20 (oziroma 1,80 bruto na delnico), – preostanek bilančnega dobička v znesku 621.136,80 EUR se prenese v prihodnja poslovna leta in bo o njegovi razporeditvi odločeno v naslednjih letih, – do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniško knjigo. Izplačilo delničarjem bo opravljeno najkasneje v (60) dneh po zasedanju skupščine. Predlog sklepa 2.2.: Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi pisno dostavljeno tri dni pred zasedanjem in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni pred skupščino na sedež družbe in so vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo na zasedanje uro pred začetkom skupščine. V sprejemni pisarni morajo najavljeni udeleženci podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev, ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Gradivo za skupščino družbe vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta z utemeljitvijo, je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe Koroške pekarne d.d., vsak delovni dan od 10. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Koroške pekarne, d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost