Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3627/12 , Stran 1774
Ob-3627/12
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe, direktor družbe Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, sklicujem
skupščino
delniške družbe Tekstina, Tekstilna industrija Ajdovščina d.d., Ajdovščina, Tovarniška cesta 15
Zasedanje skupščine bo v Ajdovščini, dne 27. 8. 2012, s pričetkom ob 10. uri na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca glasov pa Oton Lokar. Na skupščini bo navzoča notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine. 2. Predložitev revidiranega letnega poročila 2011 in poročila nadzornega sveta za leto 2011 ter odločanje o podelitvi razrešnice. Predlog sklepa (predlagatelja sta uprava in nadzorni svet družbe): skupščina direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe): za revizorja družbe za poslovno leto 2012 skupščina imenuje revizijsko družbo ABC Revizija d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 101, Ljubljana. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa (predagatelj je nadzorni svet družbe): za člana nadzornega sveta se z dnem 27. 8. 2012 imenujeta Trobec Pahor Miloš, stanujoč Igriška ulica 4, 1000 Ljubljana in Pedrini Giulio, stanujoč Via Nino Bixio 2, 25036 Palazzolo Sull`Oglio, Italija, za obdobje 4 let, šteto od dneva imenovanja. Predlagatelja sklepov k 1. in 2. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelja sklepov k 3. in 4. točki dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 23. 8. 2012 in – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 23. 8. 2012 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekstina.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni in – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekstina.si. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro, ves čas od objave tega sklica dalje, na uradni spletni strani družbe: www.tekstina.si in na spletni strani SeoNet je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, – revidirano letno poročilo družbe Tekstina d.d. Ajdovščina za poslovno leto 2011 z revizorjevim poročilom, – poročilo nadzornega sveta Tekstina d.d. skupščini, za leto 2011, v skladu s 282. členom ZGD-1, – obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice (dostopen tudi na spletni strani obveščanja Ljubljanske borze SEOnet), – izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino Skupno število vseh izdanih delnic družbe Tekstina d.d. Ajdovščina (KDD oznaka TEAG) je 1.127.293. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic Tekstina d.d. Ajdovščina je 1.127.293.
Tekstina d.d. Ajdovščina Simeon Špruk, direktor

AAA Zlata odličnost