Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3682/12 , Stran 1791
Ob-3682/12
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje ob Savi, sklicuje uprava
18. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi,
ki bo dne 28. 8. 2012, ob 13. uri, v konferenčni dvorani družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep: za predsednico skupščine se izvoli Marjana Mlinarič-Pikelj, za preštevalki glasov se imenujeta Marjeta Povhe in Darka Ključevšek, skupščini prisostvuje notarka Marjana Kolenc Rus. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe SVEA d.d. za leto 2011, revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe, sprejem sklepov o pokrivanju izgube za leto 2011 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep: a) Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe SVEA d.d. z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta skupščini družbe. b) Predlog sklepa o pokrivanju izgube za leto 2011 je naslednji: 1. Čista izguba poslovnega leta 2011 znaša 2.574.976,22 EUR, izguba iz preteklih let (izločitev zemljišča – prenos na stanovanjski sklad) 5.662,67 EUR, skupaj izguba 2.580.638,89 EUR. 2. Izguba se pokrije iz: – drugih rezerv iz dobička v višini 2.425.526,94 EUR, – zakonskih rezerv v višini 155.111,95 EUR. c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave, in sicer do 30. 11. 2011 s predsednikom uprave mag. Miroslavom Štrajharjem in od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2011 s predsednico uprave mag. Sonjo Klopčič in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011, in sicer do 29. 8. 2011 s predsednikom Stanislavom Koci in od 30. 8. 2011 do 31. 12. 2011 s predsednikom Tomom Garantini ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske hiše za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina delničarjev sprejme sklep, s katerim se imenuje Revizijski center d.o.o. družba za revizijo, Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana za revizorja računovodskih izkazov SVEE d.d. za leto 2012. 4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi. Dopolni se točka IV. dejavnost z naslednjo vsebino: dejavnost družbe je: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Spremeni se točka 6.(šest)1.(ena) tako, da se po novem glasi: Uprava vodi družbo v svojem imenu in na svojo odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Točka 6.(šest)1.(ena)2.(dva) se spremeni in se po novem glasi: Uprava ima enega člana-generalnega direktorja, ki ga imenuje nadzorni svet. Mandat uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. V primeru odsotnosti uprave, ali v primeru, da se pojavi kateri koli razlog, ki upravi onemogoča zastopanje in predstavljanje družbe, uresničuje pravice in obveznosti, ki jih ima uprava po zakonu in po tem statutu namestnik uprave, ki ga imenuje nadzorni svet. Nadzorni svet lahko upravo, kakor tudi namestnika uprave predčasno odpokliče s tričetrinsko večino v naslednjih primerih: – na njegovo lastno željo, – če mu preneha delovno razmerje v družbi, – v drugih primerih, če oceni, da je bila zaradi napačnih odločitev povzročena škoda, – oziroma ga razreši, če skupščina ne sprejme letnega obračuna in poslovnega poročila in mu ne podeli razrešnice. Točka 6.(šest)1.(ena)3. (tri) Uprava poroča nadzornemu svetu na način, pod pogoji in v rokih, ki jih določa ZGD. Uprava mora poprej pridobiti soglasje nadzornega sveta v teh primerih: – nakup in prodaja delnic in deležev podjetij in ustanavljanje podjetji nad 250.000 (dvestopetdesettisoč) EUR. – podeljevanje prokure, – uvrstitev delnic družbe na borzo, – nakup, prodaja ali drugačno razpolaganje z lastnimi delnicami nad 250.000 (dvestopetdeset tisoč) EUR, – o naložbah, ki presegajo višino letne amortzacije, – nakup ali prodaja nepremičnin nad vrednostjo 250.000 (dvestopetdesettisoč) EUR. Točka 6.(šest)1.(ena)4.(štiri) se spremeni in se po novem glasi: Uprava ima za svoje delo pravico do udeležbe na dobičku družbe, praviloma v obliki delnic. Višina udeležbe na dobičku se praviloma določi v odstotku od letnega dobička družbe, izplačilo pa je vezano na uspešno delovanje družbe tudi po zaključku obdobja, za katero je uprava udeležena na dobičku. Točka 6.(šest)2.(dva)4(štiri) se spremeni tako, da se črta drugi stavek, in se nadomesti z naslednjim: Nadzorni svet lahko sprejema sklepe tudi na korespondenčnih sejah, telefonsko, faksu ali elektronski pošti. Ostala določila te točke ostanejo nespremenjena. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo po telefaksu, osebno, s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Svea, d.d. Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi, prijavili svojo udeležbo na skupščini družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 24. 8. 2012. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v konferenčni dvorani, in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z pisnim pooblastilom, ki mora biti ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi in širitve dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko v skladu z določbo 300. in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in/ali uprave družbe in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno, volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti. Družba ima 300 323 kosovnih delnic. Lastnih delnic družba nima. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo in dostopnost dokumentov Sklic skupščine in gradiva s predlogi sklepov za skupščino so delničarjem na vpogled v splošno-kadrovskem sektorju družbe, Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje ob Savi, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Vabilo za skupščino je objavljeno tudi na spletni strani družbe SVEA d.d., www.svea.si.
SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi predsednica uprave mag. Sonja Klopčič

AAA Zlata odličnost