Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3703/12 , Stran 1817
Ob-3703/12
Uprava družbe TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d., Srpenica 1, 5224 Srpenica, v skladu z 298. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB-3, 33/11, 91/11, 32/12) objavlja prejeto pisno zahtevo delničarja Zvon Ena Holding d.d. v stečaju: Zvon Ena Holding, finančna družba d.d., v stečaju (v nadaljevanju: Zvon Ena Holding), ki je imetnik 125.168 delnic družbe TKK Srpenica d.d. (v nadaljevanju Družba) z oznako TKKG oziroma 49,32% deleža v osnovnem kapitalu družbe, na podlagi člena 298/1 Zakona o gospodarskih družbah zahteva, da uprava Družbe na dnevni red skupščine Družbe, sklicane za 31. avgust 2012, uvrsti tri dodatne točke dnevnega reda: 4. Odpoklic treh članov nadzornega sveta. 5. Spremembe in dopolnitve statuta Družbe, 6. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlogi sklepov: Delničar Zvon Ena Holding k predlaganim točkam dnevnega reda predlaga sprejem naslednjih sklepov: 4. Odpoklic treh članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: »S funkcije članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev se z dnem sprejema sklepa odpokličejo Milan Gruden, Saško Lašič in Igor Mihajlović«. 5. Spremembe in dopolnitve statuta Družbe. Predlog sklepa: »V Statutu družbe TKK Srpenica d.d. se: – v členu 6.8 na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico, za njo pa dodajo nove tretja do peta alineja, ki glasijo: – za vpis deležev v osnovnem kapitalu, pridobitev delnic in/ali glasovalnih pravic v drugi pravni osebi ali za drugačno razpolaganje s poslovnimi deleži, delnicami ali glasovalnimi pravicami, vključno z ustanovitvijo, povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, nakupom, prodajo ali drugače, če nakupna ali prodajna vrednost takšnega deleža ali delnic presega 200.000 (dvesto tisoč) EUR ali njihovo protivrednost v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja, ali če presega 25% delež osnovnega kapitala oziroma glasovalnih pravic, pri čemer več povezanih poslov, sklenjenih v obdobju enega leta, glede ugotavljanja vrednosti oziroma deleža šteje za en posel, – za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi pravni osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset)% ali več, – za sklepanje neodplačanih pravnih poslov, vključno s pogodbami o donacijah, nad zneskom 500 (petsto) EUR po posameznem poslu, pri čemer več povezanih poslov, ali poslov z osebami v ožjem družinskem ali v statusnopravno povezanem razmerju, sklenjenih v obdobju enega leta, glede ugotavljanja vrednosti posla šteje za en posel; – v členu 7.1. se besedna zveza »pet članov« nadomesti z besedno zvezo »tri člane«; – v členu 7.2. se obstoječe besedilo nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »V nadzorni svet se imenuje enega člana kot predstavnika delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev. Preostala člana imenuje skupščina družbe z navadno večino glasov na skupščini zastopanih delničarjev«; – v členu 7.5 se besedilo »če so pri sklepanju navzoči vsaj 3 (tri) člani« nadomesti z besedilom »če sta pri sklepanju navzoča vsaj (2) dva člana«; – v drugem odstavku člena 7.8 se besedilo »več kot 2 (dva) članom« nadomesti z besedilom »več kot enemu članu«. 6. Izvolitev članov nadzornega sveta Družbe. Predlog sklepa: »Z dnem, ki sledi dnevu izvedbe skupščine, se za mandatno obdobje štirih let za člane nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d. – predstavnike delničarjev izvolita: Andrej Petek in Roman Jeras.« Gradivo za razširitev dnevnega reda je delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu organov upravljanja na sedežu družbe TKK Srpenica d.d., Srpenica 1, vsak delovni dan od 13. do 15. ure, vse od objave v Uradnem listu RS do vključno dneva zasedanja skupščine.
TKK Srpenica d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost