Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3670/12 , Stran 1788
Ob-3670/12
Na podlagi 41. člena Statuta družbe SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., uprava sklicuje
17. sejo skupščine
družbe SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., Ljubljana, Hladilniška pot 28,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška pot 28, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ. dipl. prav. Izvolita se dva preštevalca glasov: Ivanka Jager, Marija Jenko. Seji bo prisostvovala vabljena notarkaNada Kumar. 2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Točka 2.a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. b) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima v skladu 294. členom Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnico. c) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 v višini 113.918,97 EUR ostane nerazporejen. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo, ki bo izbrana na javnem razpisu in bo opravila revizijo poslovanja za vse družbe v skupini Slovenske železnice. Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., Hladilniška pot 28, Ljubljana, in sicer vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., Hladilniška pot 28, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., Hladilniška pot 28, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d., Hladilniška pot 28, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana, d.d. uprava Janez Brezovar

AAA Zlata odličnost