Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 12002072 Ob-3708/12 , Stran 1807
Št. 12002072 Ob-3708/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje, uprava družbe sklicuje
18. redno zasedanje skupščine
družbe Kovinastroj Gastronom, tovarna gostinske opreme d.d. Grosuplje,
ki bo v torek, 4. 9. 2012 ob 14. uri, na sedežu družbe, Adamičeva cesta 36, Grosuplje. Dnevni red skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave izvoli predsedujočega skupščine in preštevalca glasov Emo Podržaj in Vlada Kralja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe: a) Predložitev letnega poročila za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 v višini 1.467.576 EUR ostane nerazporejen. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2011. Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2012 skupščina imenuje Ernst & Young Revizija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Dunajska 111, 1001 Ljubljana. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Predlog sklepa: ugotovi se, da je nadzornemu svetu v sestavi mag. Pavao Hajdinjak, Marko Avšič, univ. dipl. inž. str. in Tadej Žmuc, dne 23. 7. 2012 potekel mandat. Za člane nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje izvoli: 1. Marko Avšič, univ. dipl. inž. str. 2. Mihael Levsetk, univ. dipl. ekon. Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev, ki ga je v nadzorni svet imenoval svet delavcev. Štiriletni mandat izvoljenih članov nadzornega sveta začne teči z dnem imenovanja novih članov na skupščini. Člani nadzornega sveta za opravljanje svoje funkcije ne prejmejo sejnine, nadomestila stroškov ostanejo nespremenjena. 5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic Predlog sklepa: Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta, skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko po svojem preudarku in v dobro družbe kupi lastne delnice v skladu z določbami 247. člena ZGD. Skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, pri tem, da najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice izračunane iz zadnjih revidiranih izkazov o poslovanju, najnižja cena pa mora doseči nominalno vrednost delnice. Nominalni znesek tako pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Predlog delničarjev Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta skupaj z gradivom, so dostopni delničarjem na sedežu družbe. Glasuje se z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo na skupščini. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Kot datum prijave se šteje datum, ko je družba prejela obvestilo. Navodilo za glasovanje Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer bo zasedala skupščina. Opozorila Prostor, kjer bo zasedala skupščina bo odprt 15 minut pred začetkom zasedanja. Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in prevzeti glasovnice. Drugi sklic Kolikor skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim dnevnim redom istega dne, tj. 4. 9. 2012 ob 15. uri, na mestu prvega sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kogast Grosuplje d.d. direktor Marko Vovk, univ. dipl. iur.

AAA Zlata odličnost