Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 478-0120/2012 Ob-3646/12 , Stran 1765
Št. 478-0120/2012 Ob-3646/12
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16 in 86/10 – ZSPDLS) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09, 49/10 in 34/11) Občina Šentjur objavlja
namero o ustanovitvi služnosti in javno zbiranje ponudb
za postavitev, uporabo in vzdrževanje sončne elektrarne na strehi JZ Vrtec Šentjur – enote Hruševec
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. 2. Opis predmeta služnosti Predmet služnosti: 1. Postavitev sončne elektrarne na strehi objekta: JZ Vrtec Šentjur – enota Hruševec, parc. št. 1313/1, 1319 in 1323, k.o. Šentjur, celotna strešna površina: 1.880,00 m2. Služnost obsega pravico: – Zgraditi sončno elektrarno na objektu oziroma strehi zgoraj navedenega objekta in izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij potrebnih za obratovanje navedenega objekta. – Vzdrževati objekt – sončno elektrarno v skladu s tehničnimi zahtevami in razvojem na področju fotovoltaike. – Dostop do nepremičnine in prehoda preko nje zaradi vzdrževanja in obratovanja objekta in naprave. Služnost se ustanavlja za dobo 25 let od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora vzpostaviti računalniški sistem, preko katerega bo možno dnevno preverjati, kaj se dogaja z fotonapetostnimi moduli na strehi. 3. Vrsta pravnega posla Z uspelim ponudnikom bo naročnik sklenil služnostno pogodbo za dobo 25 let, in sicer najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb. V pogodbi se ponudnik zaveže, da bo: – izdelal PZI projektno dokumentacijo, – nosil vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem sončne elektrarne na objektih, ki so predmet služnosti, – zaradi izgradnje ali obratovanja sončne elektrarne na svoje stroške nemudoma odpravil nepravilnosti ali poškodbe kritine na objektih, – pridobil vsa upravna dovoljenja, ki so potrebna za izgradnjo sončne elektrarne, po preteku služnostnega obdobja na svoje stroške vzpostavil na strešnih površinah objektov prvotno stanje, v primeru, da se služnost ne podaljša, – med izvajanjem del za postavitev sončne elektrarne upošteval in izvajal vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, na svoje stroške zavaroval izvedbo del in gradbišče in izročil lastniku nepremičnine kopijo zavarovalne police ter o sistemu obvestiti pristojno gasilsko enoto, – objekt na strehi izvedel tako, da bo omogočal ugoden izplen investicije in njene donosnosti ter pri izgradnji uporabil fotovoltaične module moči 245 Wp ali več s pozitivno toleranco izhodne moči ter z najmanj 25 letno linearno garancijo za doseganje izhodne moči. Vgrajeni razmerniki morajo zadostiti EURO učinkovitosti več kot 97,2%, – nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo služnostne pogodbe in vpisom v zemljiško knjigo. Ponudnik se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo s postopki pridobitve ustreznih dovoljenj pričel takoj in da bo zaključil z izgradnjo sončne elektrarne najkasneje do 30. 11. 2012. Ponudnik mora predložiti. 1. Nepreklicno in nepogojno garancijo za resnost ponudbe brez zadržkov (bančno garancijo ali kavcijo zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 2.500 EUR. (OBR-17). Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih: – če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali – če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe ali – po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu ter velja 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. Garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka priloženem vzorcu garancije (OBR-6), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti garancije ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti garancije, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem garancije morajo biti v pisni obliki. Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudnikom. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe. 2. Nepreklicna in nepogojna originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2.500,00 EUR in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec. (priloga 6). Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti vsebinsko in pomensko enaka predloženemu vzorcu (priloga 7) iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo do vključno 60 dni dalj, kot je predviden čas izgradnje. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku. Ponudnik (izvajalec) bo lahko ponudil tudi prenesene garancije, to je garancije, ki mu jih bodo dali morebitni podizvajalci. 4. Pogoji pod katerimi se ponudba predloži: ekonomska in finančna sposobnost: ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa. 5. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb Ponudba mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku (ime, priimek, firmo, naslov oziroma sedež podjetja, EMŠO ali matično številko, davčno številko), – dokazilo v zvezi z ekonomsko in finančno sposobnostjo: bilanca stanja in uspeha na dan 31. 12. 2011, – reference: ponudnik je v zadnjih petih letih uspešno zgradil najmanj 5 sončnih elektrarn, velikosti posamezne elektrarne najmanj 50 kWp (priloga 8), – potrdilo poslovne banke, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov ni bil blokiran, – sklep o vpisu v sodni register, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, pisno izjavo o sprejemanju pogojev ponudbe, – pisno izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 6. Merilo za izbor: merilo za izbor je najugodnejša ponudba v smislu ponujenega najvišjega nadomestila za ustanovitev predmetne služnosti za dobo 25 let za služnost uporabe strehe. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Ponudbe je potrebno posredovati najkasneje do ponedeljka, 13. 8. 2012, in sicer jih lahko ponudniki oddajo osebno ali po pošti v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za postavitev sončne elektrarne«, na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo ponudb predana v glavno pisarno (II. nadstropje) na naslovu naročnika. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku se bo štela kot nepravočasna ponudba in bo izločena iz postopka. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno v roku 15 dni po izbiri. 8. Kraj in čas odpiranja ponudb: odpiranje ponudb ni javno. Obravnavo prispelih ponudb bo izvedla komisija, ki bo ponudbe odprla v ponedeljek, 13. 8. 2012, v prostorih Občine Šentjur. 9. Ostale informacije Vse dodatne informacije o pogojih iz javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičninah, ki so predmet javnega razpisa lahko ponudniki dobijo na telefonski številki: 03/747-13-25 – Polona Potisk ali 03/747-13-38 – Erika Kosi ali na elektronskem naslovu: polona.potisk@sentjur.si ali erika.kosi@sentjur.si. Možen je tudi ogled nepremičnin po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletnih straneh Občine Šentjur. Pravica Občine Šentjur, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ponudbo za predmet služnosti je izključena. Občina Šentjur si pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko župan začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel razloge in brez odškodninske odgovornosti. Občina Šentjur bo v skladu s predpisi o razpolaganju s stvarnim premoženjem, v primeru prejema več najugodnejših ponudb, izvedla s ponudniki pogajanja.
Občina Šentjur

AAA Zlata odličnost