Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3626/12 , Stran 1773
Ob-3626/12
Na podlagi 5.5. točke Statuta delniške družbe Marles, Načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d., Limbuška c. 2, Limbuš, upravni odbor družbe sklicuje
15. sejo skupščine družbe Marles, Načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d.,
ki bo v torek 28. 8. 2012, s pričetkom ob 10. uri, v sejni sobi družbe Marles d.d., Limbuška c. 2, Limbuš, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja. Predlog sklepa upravnega odbora: – za predsednika skupščine se imenuje Bratoljub Šauperl, – za preštevalca glasov se imenujeta Senad Pašalič in Nataša Zorman, – ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora. 2. Predložitev letnega poročila družbe Marles d.d. za poslovno leto 2011, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe Marles d.d. za poslovno leto 2011 in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepov upravnega odbora: 3.1. Bilančni dobiček družbe Marles d.d., ki na dan 31. 12. 2011 znaša 283.753 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 76.129 EUR in čistega poslovnega izida poslovnega leta 2011 v višini 207.624 EUR, se razporedi v celoti v rezerve za lastne delnice. 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2011. 4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa upravnega odbora: Skupščina delničarjev družbe na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah, pooblašča izvršnega direktorja družbe, za obdobje 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa, za nakup lastnih delnic v imenu in za račun družbe, katerih skupno število ne sme presegati 337.500 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ne sme presegati 10% (odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Lastne delnice se lahko pridobivajo za vse zakonsko opredeljene namene, razen izključno zaradi trgovanja, pri čemer njihova nakupna cena ne sme biti nižja od 0,10 EUR in ne višja od 5,00 EUR. Skupščina pooblašča izvršnega direktorja družbe, da lahko v soglasju z upravnim odborom družbe, pridobljene lastne delnice odsvaja izven organiziranega trga za vse zakonsko dopustne namene ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Skupščina pooblašča izvršnega direktorja družbe, da lahko v soglasju z upravnim odborom družbe, s sklepom umakne na podlagi tega pooblastila pridobljene lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Upravni odbor družbe je pooblaščen za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi tega pooblastila skupščine družbe. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine to je konec dne 24. 8. 2012, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) to je konec dne 24. 8. 2012. Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Upravni odbor družbe skladno s 337. členom ZGD-1 seznanja delničarje, da bo pri 4. točki dnevnega reda skupščina odločala o pooblastilu za nakup lastnih delnic tudi tako, da sme izvršni direktor s soglasjem upravnega odbora pridobljene lastne delnice odsvajati izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točko dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. oziroma 301. člena ZGD-1, in sicer: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov upravnega odbora ali revizorja ni treba utemeljiti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Limbuška cesta 2, Limbuš, v tajništvu družbe vsak delovnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine, je dostopno gradivo: – sklic skupščine, – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev posamezne točke dnevnega reda ter poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic, – letno poročilo družbe za poslovno leto 2011 z vključeno informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2011, – poročilo upravnega odbora družbe skupščini družbe Marles d.d. o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Delničarje, njihove zakonite zastopnike in pooblaščence prosimo, da se zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred zasedanjem.
Marles d.d. Upravni odbor

AAA Zlata odličnost