Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3655/12 , Stran 1782
Ob-3655/12
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na podlagi točke 6.3. Statuta družbe, direktor družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d.d., Rovšnikova 7, Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) sklicuje
16. redno skupščino družbe
Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d.d.,
ki bo 28. 8. 2012, z začetkom ob 13. uri, na sedežu družbe, Rovšnikova 7, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev predsednika, preštevalca glasov skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Barbaro Perne, za preštevalca glasov pa Edina Kumaliča in Teo Ergaver. Skupščini bo prisostvovala notarka Irena Florjančič Cirman. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in skupinskim letnim poročilom za poslovno leto 2011, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: 1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim in skupinskim letnim poročilom za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in poročilom NS o preveritvi in potrditvi letnega in skupinskega letnega poročila za leto 2011. 2. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2011 v znesku 2.107.829,59 EUR (preneseni čisti dobiček iz let 2008, 2009, 2010: 1.600.504,66 EUR + čisti poslovni izid poslovnega leta 2011: 507.324,93 EUR) ostane nerazporejen. Dividende za leto 2011 se ne izplačajo. 3. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2011 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo. 3. Seznanitev s prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2011. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s prejemki direktorja, ki jih je prejel v poslovnem letu 2011 in znašajo 96.699,43 EUR. Prejemki direktorja vključujejo: bruto prejemke, ki so vsebovani v obvestilu za napoved dohodnine, druge prejemke in premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Prejemki članov nadzornega sveta predstavljajo bruto sejnine članov in znašajo za leto 2011: Vito Verstovšek (predsednik) 2.422,48 EUR, Marjan Šiftar 1.060,58 EUR, Vlado Dimovski 1.346,05 EUR, Leopold Škerget 790,95 EUR, Darko Ermenc 1.614,98 EUR, Matjaž Krušec 1.361,89 EUR. 4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revidiranje letnega poročila družbe za poslovno leto 2012 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Valuta, družba za revizijo, d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju presečni dan), to je dne 24. 8. 2012. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci morajo v istem roku oddati pisna pooblastila. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 3. 8. 2012. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 3. 8. 2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo V tajništvu na naslovu družbe Rovšnikova 7, Ljubljana so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled: – predlogi sklepov, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo in revidirano letno poročilo za 2011, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila za leto 2011, – poročilo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora za preteklo leto. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Vljudno prosimo udeležence, da se uro pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom. V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov. V tem primeru skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje, d.d. dr. Vladimir Kercan, direktor

AAA Zlata odličnost