Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 21200047 Ob-3729/12 , Stran 1813
Št. 21200047 Ob-3729/12
Jelovica, d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka v skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe sklicuje
18. skupščino
delniške družbe Jelovica, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 27. 8. 2012, ob 12. uri, v poslovnih prostorih Skupine Jelovica Delavska cesta 24, Šenčur. Pogoji udeležbe in distribucija gradiva Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d. v tajništvu predsednika uprave, vsak delavnik, od 11. do 13. ure. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 4 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 4 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna. Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice. Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v osmih dneh po objavi sklica. Dnevni red 1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011, poročilom upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru. 3. Soglasje k prodaji poslovno nepotrebnih nepremičnin. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Pedlog sklepov Sklep k tč. 1: Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič. Sklep k tč. 2: 2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2011. 2.2 Na predlog upravnega odbora se na dan 31. 12. 2011 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 1.291.310,00 EUR porabi za prenos v preneseni dobiček v znesku 1.291.310,00 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. 2.3 Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2011. Sklep k tč. 3: Skupščina soglaša z izvedbo prodaje objekta letvarna s pripadajočim zemljiščem na osnovi prejetega pisma o nameri. Sklep k tč. 4: Na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2012 imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o.
Jelovica, d.d. predsednik upravnega odbora Gregor Benčina

AAA Zlata odličnost