Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3674/12 , Stran 1789
Ob-3674/12
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d., uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo v petek, 31. 8. 2012 ob 12. uri, na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. 3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 4. Imenovanje revizorja. Predlogi sklepov: Sklep k točki 1: ugotovi se sklepčnost skupščine in da je na skupščini prisotna vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik. Sklep k točki 2: izvolijo se delovna telesa skupščine. Za predsednika in dva preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini. Sklep k točki 3: 3.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2011 z dne 19. 7. 2012. 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje upravi Kompas d.d. in nadzornemu svetu Kompas d.d. razrešnico za poslovno leto 2011. Sklep k točki 4: Za revidiranje letnih računovodskih izkazov za leto 2012 se imenuje revizijska družba AGC CONSULTATIO, revizija in svetovanje, d.o.o. Ulica Jana Husa 1A, 1000 Ljubljana. Sklepe navedene pod točkami 1, 2 in 3 predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklep pod točko 4 pa le nadzorni svet. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8. 2012. Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona. Vljudno prosimo udeležence, da se uro pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom. Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Pražakova 4, Ljubljana vsak delovnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvijo objavi tudi na spletnih straneh družbe, www.kompas.si.
Uprava Kompas d.d.

AAA Zlata odličnost