Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3667/12 , Stran 1751
Ob-3667/12
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in Pravil o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 65/07) objavlja
javni razpis
za sprejem študentov podiplomskega študija v Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko leto 2012/2013
Vsebina razpisa I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in priloge II. Pogoji in merila za bivanje III. Obveščanje študentov IV. Predvideno število prostih mest za sprejem, čas in cena bivanja. I. Prošnja za sprejem, rok za oddajo in priloge 1. Prošnja za sprejem z dokazili se vloži na obrazcu »Vloga za sprejem študentov v Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko leto 2012/2013«. Prošnja mora biti poslana v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno prevedene v slovenščino. Obrazec dobite na internetnem naslovu: www.dpl.si, na recepciji Doma podiplomcev Ljubljana (v nadaljevanju: DPL) ali pa vam ga na zahtevo pošljemo po pošti. 2. Študenti pošljejo ali oddajo prošnjo za sprejem najpozneje do ponedeljka, 10. septembra 2012, na naslov: Dom podiplomcev Ljubljana, Komisija za sprejem, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Ne odpiraj – Vloga za sprejem v DPL«. 3. Vse priloge k vlogi morajo študenti predložiti Komisiji za sprejem najpozneje do petka, 5. oktobra 2012. Naslednja dokazila: – potrdilo o vpisu, – potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, iz katerega je razvidno, da študent ni prijavljen v evidenci iskalcev zaposlitve ali brezposelnih oseb, – potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vrsti zdravstvenega zavarovanja, iz katerega je razvidno, da študent ni zaposlen, pridobi Komisija za sprejem po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc na podlagi 66., 139., 173. in 175. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10). II. Pogoji in merila za bivanje Študenti morajo za bivanje v DPL izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo status študenta in se izobražujejo po podiplomskih študijskih programih ter niso zaposleni ali iskalci zaposlitve, – da so pri dosedanjem študiju dosegli 220 ali več kreditnih točk po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), – državljani Republike Slovenije morajo imeti prebivališče, iz katerega prihajajo v kraj študija, oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija, – da se študij izvaja v Ljubljani oziroma največ 25 km oddaljenem kraju od Ljubljane. Pogoj iz prejšnjega odstavka tega člena o nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in asistenta stažista. Izjemoma lahko v DPL biva študent, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če: – ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali – nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza dnevno ali – živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah. Vrednost meril za nastanitev študentov v DPL je 100%. Vrednost posameznega merila je: 1. študijska uspešnost 60%, 2. izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti 8%, 3. oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija 15%, 4. posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo 10%, 5. dodatna razvrstitvena merila 7%. 1. Študijska uspešnost se ob upoštevanju povprečne ocene izračuna po naslednji formuli: Število točk = (povprečna ocena – 6) * 15 Pri študentih prvega letnika podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena na dve decimalni mesti, izračuna kot srednja vrednost ocen vseh opravljenih izpitov zadnjega letnika dodiplomskega študija, ki so se ocenjevali z ocenami od 1 do 10. Pri računanju se ne upošteva ocena diplomske naloge oziroma diplomskega izpita. Pri študentih višjih letnikov podiplomskega študija se povprečna ocena, zaokrožena na dve decimalni mesti, izračuna kot srednja vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih v preteklih letih podiplomskega študija, ki so se ocenjevale z ocenami od 1 do 10. 2. Za izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti se lahko dodeli največ 8 točk, in sicer: – za državno, univerzitetno ali tujo nagrado – 5 točk, – avtorstvo in objava članka, razprave oziroma drugega prispevka v domači ali tuji strokovni reviji, publikaciji, zborniku, učbeniku – 5 točk, – udeležba s samostojnim prispevkom oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo, stvaritvijo na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 5 točk, – fakultetna ali regijska nagrada, nagrada iz gospodarstva, udeležba na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ali mednarodni ravni – 3 točke. Točke se lahko seštevajo, zbrati je mogoče največ 8 točk. 3. Oddaljenost prebivališča, iz katerega študenti, državljani Republike Slovenije prihajajo v kraj študija, od kraja študija se točkuje tako, da je mogoče zbrati največ 15 točk, in se izračuna po naslednji formuli: Število točk, zaokroženo na dve decimalni mesti = oddaljenost v km/13 Za oddaljenost prebivališča študenta od kraja študija v km se upoštevajo podatki s spletne strani www.yellowlbs.com. 4. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 10 točk. Če študent predloži dokazila pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (npr. najmanj 80% invalid, težak bolnik, težke socialne razmere), ki niso starejša od treh mesecev, se mu po individualni obravnavi dodeli 5 točk. Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, kar v vlogi izkaže s fotokopijo rojstnega lista otroka in izjavo, da bo imel(a) med študijem otroka pri sebi, se prišteje 5 točk. Otrok mora biti mlajši od šestih let ali šoloobvezen. 5. Dodatna razvrstitvena merila se točkujejo tako, da je mogoče zbrati največ 7 točk. Študentom, Slovencem brez slovenskega državljanstva in študentom, tujim državljanom, se dodeli 7 točk. Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo in žrtvam naravnih nesreč, ki niso starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem v DPL, se dodeli 7 točk. III. Obveščanje študentov O sprejemu študentov v DPL odloča Komisija za sprejem, ki jo imenuje Svet zavoda. Na podlagi popolnih in pravočasno prispelih vlog bo Komisija za sprejem ugotovila, ali študent izpolnjuje pogoje za sprejem v DPL. Predvidoma do 7. novembra 2012 bo na podlagi meril za bivanje v DPL določila zbrano število točk za posameznega študenta in ga uvrstila na prednostni seznam. Študenti z enakim številom točk se bodo razvrstili na seznam tako, da se bodo po vrstnem redu upoštevala merila 3., 4. in 1. točke II. poglavja tega razpisa. Če bo več študentov še vedno doseglo enako število točk, se bodo pri razvrstitvi po vrsti dodatno upoštevala oddaljenost prebivališča, iz katerega prihajajo v kraj študija, od kraja študija iz 3. točke II. poglavja tega razpisa in povprečna ocena iz 1. točke II. poglavja tega razpisa. Najkasneje v treh dneh po določitvi prednostnega seznama bo ta objavljen na oglasni deski DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana in na spletnih straneh DPL (www.dpl.si). Študenti bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje in merila za bivanje v DPL, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča najpozneje do 12. novembra 2012. IV. Predvideno število prostih mest za sprejem, čas in cena bivanja Za sprejem študentov v DPL je v študijskem letu 2012/2013 na voljo predvidoma 25 garsonjer. Bivanje študentov, ki so vpisani v podiplomske študijske programe pred uvedbo novih študijskih programov, sprejetih po 11. 6. 2004, lahko traja največ: – dve leti in pol za študente, vpisane v študijski program za pridobitev specializacije ali magisterija, – pet let za študente, vpisane v študijski program za pridobitev doktorata znanosti brez poprejšnjega magisterija, – dve leti in pol za študente, vpisane v študijski program za pridobitev doktorata znanosti po poprejšnjem magisteriju. Skupna dolžina bivanja za študente, ki začnejo bivanje v Domu podiplomcev v prvem letniku študija, je omejena na največ pet let. Za ostale se bivanje sorazmerno skrajša glede na to, v katerem letniku so začeli bivanje v njem. Bivanje študentov, ki so vpisani v nove podiplomske študijske programe, sprejete po 11. 6. 2004, lahko traja največ: – eno leto in pol za študente, ki so vpisani v študijski program za pridobitev magisterija, – tri leta in pol za študente, ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata, če so začeli bivanje v Domu podiplomcev v prvem letu študija; za ostale se bivanje sorazmerno skrajša glede na to, v katerem letniku so začeli bivanje v njem. Skupna dolžina bivanja za študente, ki so vpisani v nove podiplomske študijske programe, sprejete po 11. 6. 2004, je omejena na največ 4 leta in pol. Cene mesečnega najema z vključenim DDV so v obdobju od 13. 10. 2011 do 30. 9. 2012 naslednje: a) garsonjera v podpritličju: 139,24 EUR, b) garsonjera v pritličju: 168,26 EUR, c) garsonjera v nadstropju: 182,17 EUR. Cene najema se določajo v skladu s Pravili o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/580-56-02, Suzana Flegar, ali na elektronskem naslovu: info@dpl.si.
Svet DPL

AAA Zlata odličnost