Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3673/12 , Stran 1766
Ob-3673/12
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list. RS, št. 34/11) in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, št. 352-22/2012/2010, dne 27. 7. 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, ID za DDV: SI85675237. 2. Predmet prodaje in izklicna cena: stanovanje, posamezni del št. 209, v stavbi 2675, k.o. Ptuj (ID 5512434), v izmeri 63,33 m2, v stanovanjski stavbi na Kraigherjevi ulici 19, Ptuj, ki stoji na parc. št. 193/2, k.o. Ptuj. Izhodiščna vrednost nepremične je 50.300,00 EUR. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku. 3.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Nepremičnina se prodaja kot celota. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakšno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Ponudba mora veljati še 90 dni od roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ptuj pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku 30 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor kupec ne plača kupnine prodajalec zadrži varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči po prejemu celotne kupnine. 3.5. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg kupnine plačati še davek na promet nepremičnin. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji udeležbe v postopku: 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% ponujene cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko, – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne vrednosti, – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni, – pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi, – potrdilo o plačilu varščine, – pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 4.3. Rok za oddajo ponudb je do vključno 17. 8. 2012, do vključno 12. ure. Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj ali jih pošljejo priporočeno pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno naročnika do datuma in ure določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 8. 2012 ob 10. uri, v sobi št. 28/2 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja. 5.3. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina vrne. 6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 26, tel. 02/748-29-66 – kontaktna oseba: Asja Stropnik.
Mestna občina Ptuj

AAA Zlata odličnost