Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3657/12 , Stran 1783
Ob-3657/12
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Polzela-Delnica, družba pooblaščenka, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) uprava sklicuje
sejo skupščine
delniške družbe Polzela-Delnica, d.d., Polzela 171, 3313 Polzela,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe v Polzeli, Polzela 171, z naslednjim dnevnim redom. I. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Za predsedujočega skupščini se izvoli Franc Ogris. Izvolita se dve preštevalki glasov: Vera Drobež in Danica Ribič. Seji bo prisostvoval vabljen notar Srečko Gabrilo. II. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: 2. a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011 in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. 2. b) V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in jima podeljuje razrešnico. III. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Predlog sklepa nadzornega sveta je: zaradi izteka mandata članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev: Cizej Mariji, Ožir Ivanu in Slokar Markotu se za mandatno obdobje štirih let za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev z dnem zasedanja skupščine (30. 8. 2012) imenujejo Cizej Marija, Ožir Ivan in Slokar Marko. Gradivo Gradivo za skupščino, ki vsebuje revidirano letno poročilo družbe, revidirane računovodske izkaze družbe in konsolidirane računovodske izkaze družbe, informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora družbe v poslovnem letu 2011 ter poročilo nadzornega sveta o spremljanju poslovanja družbe v poslovnem letu 2011 ter obrazložene predloge sklepov, bo na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe Polzela-Delnica d.d. v Polzeli, Polzela 171, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeležence skupščine prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Delničarjeva pravica do obveščenosti: Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 26. 8. 2012 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Polzela-Delnica d.d., Polzela 171, 3313 Polzela. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, uprava v skladu z določili statuta družbe, sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12.30, z istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Polzela-Delnica, d.d. uprava – direktor Franc Ogris

AAA Zlata odličnost