Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3652/12 , Stran 1780
Ob-3652/12
Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in na podlagi poglavja šest Statuta družbe Steklarna Rogaška d.d., uprava družbe sklicuje
19. redno skupščino,
ki bo 28. 8. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe Ulica talcev 1,3250 Rogaška Slatina. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Darja Gabron, za preštevalko glasov mag. Andreja Flucher. Seji skupščine bo prisostvoval notar Stanislav Bohinc iz Maribora. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Steklarna Rogaška, revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe Steklarna Rogaška d.d. v letu 2011, z mnenjem revizorja ter seznanitev s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe v skladu z 282. členom ZGD-1. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 2.1 Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Steklarna Rogaška ter revidiranim letnim poročilom družbe Steklarna Rogaška d.d. v letu 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1. 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 3.1. Skupščina potrjuje in odobri delo predsednika uprave mag. Šenije Davorja ter mu podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011. 3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter podeljuje članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: 4.1. Za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska hiša ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana. Gradivo Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, s konsolidiranim in z letnim poročilom, mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta, bo na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu vsak dan od 9. do 11. ure, od dneva objave sklica, do vključno dneva zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, ki jo pošljejo na sedež družbe. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni oblik dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči v skladu z načinom, opredeljenim v 296. členu ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pisno, na sedež družbe, posredoval razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko sporočijo družbi predlog za objavo kot to veleva 301. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči v skladu z načinom opredeljenim v 296 členu ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pisno, na sedež družbe, posredoval predlog. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Prijava in udeležba na skupščini Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je 24. 8. 2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – do vključno 24. 8. 2012. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.
Steklarna Rogaška d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost