Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3653/12 , Stran 1780
Ob-3653/12
Na podlagi Statuta družbe D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. s sedežem na Ravnah na Koroškem, Koroška cesta 14 in na podlagi določil ZGD – 1, uprava družbe sklicuje
15. sejo skupščine
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
ki bo v petek, 31. 8. 2012, ob 12. uri, v prostorih velike sejne sobe (pritličje) Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5, 2390 Ravne na Koroškem. Predlagani dnevni red 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli mag. Staša Ternik Krištofelc. Za preštevalca glasov se izvolita Petra Svenšek in Ana Brusnik. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Anica Črešnik iz Raven na Koroškem. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. in 548. členu ZGD-1 ter seznanitev s prejemki direktorja in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2011, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, s prejemki direktorja in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega dobička. 3. Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za njihovo delo v poslovnem letu 2011. 4. Prenehanje mandata dosedanjim članom nadzornega sveta s 1. 12. 2012 in imenovanje članov v nadzorni svet s 1. 12. 2012. Predlog sklepa: Na podlagi ugotovitve uprave in nadzornega sveta zaradi poteka mandata z dnem 1. 12. 2012 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta. V nadzorni svet se z dnem 1. 12. 2012 imenujejo naslednji člani, za dobo štirih let: Jovan Ilievski, Janez Klančnik, Jože Kolar, Antonija Rožen, Ivan Zorman, dr. Milan Švajger, dr. Henrik Kaker, Ivanka Štiftar, Dušan Golnar. 5. Imenovanje revizorja za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: na predlog nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov družbe D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko hišo KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8/a, 1000 Ljubljana. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice in drugi pogoji za uresničevanje glasovalnih pravic in udeležbo Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji: – ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (konec nedelje, 26. 8. 2012); – ki bodo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavili (prijava mora prispeti na družbo – prejemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino (najpozneje do 24. ure dne 26. 8. 2012) na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, ki bodo izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo mora biti pisno. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine v Uradnem listu RS. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov ter njihovo obrazložitvijo bo na voljo na sedežu Odvetniške pisarne Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o. na naslovu Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, v tajništvu, vsak delavnik, od 10. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja skupščine. Dodatne informacije na tel. 02/822-22-86. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
D.P.R. družba pooblaščenka Ravne, d.d. predsednica uprave Kristina Slavič

AAA Zlata odličnost