Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 352-0030/2009 Ob-3647/12 , Stran 1766
Št. 352-0030/2009 Ob-3647/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, 8290 Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 34/11), 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) ter sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica, sprejetega na 12. redni seji dne 11. 4. 2012 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Sevnica
1. Predmet prodaje: dvosobno stanovanje št. 7, v I. nadstropju, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Tržišče 43, p. Tržišče, neto tlorisne površine 51,72 m2, uporabne površine 44,08 m². Stanovanju pripada klet, v izmeri 6,76 m² in balkon, v izmeri 0,88 m². 2. Predmet prodaje je zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Sevnica. 3. Postopek sprejema in odpiranja ponudb Javne ponudbe se bodo sprejemale od dneva objave javne ponudbe do vključno dne 14. 8. 2012, do 10. ure na naslovu Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje 13. 8. 2012 (datum poštnega žiga na dan 13. 8. 2012). Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in druge navedene pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja Tržišče 43.«. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 14. 8. 2012, ob 11. uri, v sobi št. 214 Občine Sevnica. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 4. Izklicna cena za stanovanje je 22.000,00 EUR. Pri stanovanju je v ceni vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. 5. Plačilni pogoji S kupcem, najugodnejšim ponudnikom, bo v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb. 6. Merila za izbor in drugi pogoji: – pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v EU in fizične osebe, državljani EU, oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – ponudba mora biti veljavna do 15. 9. 2012, – ponudniki morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki ne sme biti starejše od 60 dni, – ponudniki morajo do zaključka postopka javne ponudbe plačati varščino v višini 10% od izklicne cene stanovanja na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286, in se pri plačilu varščine sklicevati na predmet prodaje ter do roka za odpiranje ponudb predložiti potrdilo o plačilu varščine, – ponudniki morajo predložiti kopijo bančne kartice oziroma potrdilo banke o odprtem transakcijskem oziroma bančnem računu (vračilo varščine), – izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z najemniki, imajo najemniki predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe (udeležba predkupnih upravičencev na odpiranju ponudb je obvezna), – kupec, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom, – najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati kot ponudniki in kupci, – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu, – uspelemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v 10 dneh po opravljenem postopku javne ponudbe, – v zvezi s prenosom lastništva plača kupec davek na promet nepremičnin in stroške notarske overitve, – nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena, – komisija, ki vodi postopek javne ponudbe, lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Sevnica, tel. 07/81-61-200 ali 07/81-61-232, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Alenki Mirt, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost