Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2433. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1) – uradno prečiščeno besedilo 1, stran 6005.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS – UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, odločba US, 14/10 – odl. US: U-I-267/209-19, 84/10 – odl. US: U-I-176/08-10, 27/08, 76/08), Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (NPS) (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 48/11, 34/12) je Občinski svet Občine Divača na 14. redni seji dne 26. 6. 2012 sprejel
O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (UPB1) – uradno prečiščeno besedilo 1
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Divača z Odlokom o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – UPB1 (v nadaljevanju: Odlok) udejanja skrb za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Divača. Z Odlokom določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu Občine Divača in opredeljuje tudi ostala področja športne dejavnosti, za katera se sredstva zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
Javni interes Občine Divača na področju športa obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki se opredelijo v občinskih letnih programih športa.
Občina Divača uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih vsebin Nacionalnega programa, ki so za občino pomembne,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, posodablja, gradi in vzdržuje športne objekte v občini.
3. člen
Izvajanje občinskih programov športa se določi z Letnim programom športa v Občini Divača, ki ga na predlog župana sprejme Občinski svet Občine Divača.
4. člen
Letni program športa (LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V dokumentu so zajeti posamezni programi športa, ki so v javnem interesu in se bodo v tekočem letu lahko sofinancirali iz občinskega proračuna, njihov obseg in obseg finančnih sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu.
Letni program športa določa:
– programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
– obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za ta namen.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se iz občinskega proračuna lahko zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)
2. ŠPORTNA REKREACIJA
3. ŠPORT INVALIDOV
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
5. VRHUNSKI ŠPORT
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV
8. ŠPORTNE PRIREDITVE
9. ŠPORTNI OBJEKTI – NAČRTOVANJE, GRADNJA, POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Divača za tekoče leto.
6. člen
Pravico do izvajanja programov športa, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna, lahko na podlagi vsakoletnega javnega razpisa pridobijo izbrani izvajalci programov športa, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– imajo sedež v Občini Divača,
– imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost – redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva in klube – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
V primeru, da se posamezni program športa izvaja na območju Občine Divača in je namenjen občanom divaške občine, na javni razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Divača, če izpolnjuje ostale navedene pogoje.
Športna društva, klubi in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.
Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov športa in na podlagi vsakoletnega javnega razpisa pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programov športa, lahko pridobijo tudi sofinancerska sredstva za izvajanje športnih prireditev v tekočem letu, skladno z Merili za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
Obseg finančnih sredstev, ki se v tekočem letu namenijo za sofinanciranje športnih prireditev, se določi vsako leto v proračunu Občine Divača kot samostojna postavka v okviru programov športa.
7. člen
Izvajalci programov športa so lahko:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
8. člen
Občina Divača vsako leto izvede javni razpis za izbiro izvajalcev programov športa (v nadaljevanju: javni razpis) v skladu z zakonodajo.
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem programov športa poteka po naslednjem zaporedju:
– sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini,
– odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov na podlagi Meril za izbor in sofinanciranje programov športa ter predložitev le-tega županu občine,
– obveščanje izvajalcev programov športa o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
– sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,
– spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja programov športa,
– priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili tega Odloka in pogodb z izvajalci programov športa,
– izvajanje ostalih nalog po naročilu župana.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, razpisne roke določi na predlog občinske uprave župan.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Naročnik javnega razpisa lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisijo sestavlja predsednik in najmanj dva člana. Administrativna dela za Komisijo opravlja strokovni delavec občinske uprave.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti aktivni člani športnega društva ali kluba, ki se v tekočem letu prijavlja na javni razpis v Občini Divača. V primeru, da se med postopkom izvajanja javnega razpisa ugotovi, da je kateri izmed članov komisije aktiven član katerega izmed prijaviteljev na javnem razpisu, župan imenuje v komisijo novega nadomestnega člana.
Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če komisije ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
11. člen
Predlog razpisne dokumentacije pripravi občinska uprava, potrdi jo župan.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili prejemniku izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
V razpisni dokumentaciji je potrebno navesti vse pogoje, ki jih mora prejemnik izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna.
12. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni dokumentaciji in ne sme biti krajši od 30 dni.
13. člen
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
14. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu ali v predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje vlog, pri čemer naj bo rok od izteka roka za dostavo vlog do odpiranja največ osem dni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo.
15. člen
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev),
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
16. člen
Komisija pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.
17. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov.
Komisija lahko, kolikor ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, le-to izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s sklepom zavrže.
18. člen
Komisija dokončni predlog predloži direktorju občinske uprave ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Na podlagi predloga direktor občinske uprave izda posameznim prijaviteljem sklep o izboru izvajalca programa športa, višini točk in višini sredstev, ki jih je prejel posamezni izvajalec.
Občinska uprava posreduje izbranim izvajalcem sklep.
19. člen
Zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
O pritožbi odloči župan.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor.
20. člen
Izbor in višino sofinanciranja programov potrdi župan, ki tudi sklene letno pogodbo z izvajalci.
21. člen
Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno pogodbo o sofinanciranju programa oziroma programov športa v Občini Divača. Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi veljavnega proračuna.
22. člen
Pogodba mora vsebovati najmanj:
– naziv in naslov sofinancerja in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način in okvirni rok izplačila sredstev,
– trajanje pogodbe,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– rok predložitve poročil o poteku programa, opravljenih nalogah, in porabi sredstev z dokazili,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank ter ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, mu Občina Divača lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabljati izključno za namen, določen s pogodbo.
23. člen
Postopek sofinanciranja programov športa poteka na osnovi meril za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača, ki so sestavni del tega Odloka.
24. člen
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa določajo:
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
– razvrstitev športnih društev in drugih izvajalcev v programe glede na vsebino,
– višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
25. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu, namenjenih za programe športa.
26. člen
Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omogoči brezplačna uporaba pokritih in nepokritih športnih objektov, ki so last Občine Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole, Nogometnega kluba, krajevnih skupnosti Občine Divača, s tem, da imajo prednost pri izbiri terminov uporabe športnih objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine.
Osnovna šola, nogometni klub in krajevne skupnosti Občine Divača morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
27. člen
Vrhunskim športnikom, ki imajo status perspektivnega, mednarodnega in vrhunskega razreda in ki imajo stalno prebivališče v Občini Divača, lahko župan Občine Divača, na podlagi vloge upravičenca, enkrat letno dodeli športni dodatek, ki se ne všteva v sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalcev programov športa v Občini Divača.
Upravičenci v ta namen oddajo na Občino Divača najkasneje do 10. novembra tekočega leta vlogo z dokazilom o statusu, na podlagi katere se jim s sklepom župana dodelijo sredstva.
Višina sredstev za športni dodatek se vsakoletno določi v proračunu Občine Divača.
28. člen
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov v Občini Divača, se zagotavljajo v proračunu Občine Divača.
Predlog investicij za športni objekt, lahko na občinsko upravo vloži tudi izvajalec programov športa, ki bi ta objekt uporabljal.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
S sprejetjem tega Odloka preneha veljati obstoječi sistem zagotavljanja sredstev za izvajanje letnega programa športa v Občini Divača.
30. člen
Na javni razpis za pridobitev proračunskih finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev se lahko prijavijo tudi društva/klubi, ki izpolnjujejo pogoje Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in bi ustrezali kriterijem javnega razpisa s področja turizma (TŠKD, TD, Razvojna društva) in sicer za organizacijo športnih prireditev (npr. pohodov), ki niso izvedene v okviru redne dejavnosti.
To določilo velja v prehodnem obdobju, do sprejetja pravilnikov, ki bodo uredila to področje.
31. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2010-09
Divača, dne 26. junija 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti