Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2456. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako MA45/2 v Občini Prebold, stran 6050.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako MA45/2 v Občini Prebold
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Prebold začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta MA45/2 (v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na osnovi o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) ki je predmet OPPN, predvideno za urejanje s prostorskim načrtom. Odlok za območje z oznako MA45/2, ki je predmet tega Sklepa se plansko ureja z Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10), ki v svojem 80. členu določa:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje do 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne tradicije, načrtujejo se lahko tudi stavbe tipa vila, pod pogojem, da se ob njih zagotavlja večji delež zelenih ureditev, umestitev stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– ohranjati je potrebno obrežno vegetacijo,
– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove,
– za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznakama MA45/1 in MA45/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.
3. člen
(območje, vsebina in oblika OPPN)
Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št.: 660/7, 660/9, 660/10, 660/13, 660/14, 661, 675/3, 675/4, 675/5, vse k.o. Matke. Območje celotne planske enote je 2,77, območje urejanja z OPPN je velikosti 1,47 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega plana, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
V postopku priprave OPPN mora pripravljavec zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– idejne zasnove priključitve območja urejanja na občinsko cesto in ostale prometne ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
Pri izdelavi strokovnih rešitev se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere pripravljavec.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo voda),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo okolja),
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje (upravljanje z državnimi cestami),
6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija),
7. JKP Žalec, d.o.o., Nade Cilinšek 5, 3310 Žalec (vodovod, kanalizacija, odpadki),
8. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije),
9. UPC Telemach, Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (KDS sistemi),
10. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
11. Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3212 Prebold,
12. Zavod za gozdove OE Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
+-----------------+-------------+-----------+
|Faza       |Rok izdelave |Nosilec  |
+-----------------+-------------+-----------+
|– sklep župana o |julij 2012  |župan   |
|začetku priprave |       |      |
|OPPN       |       |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– izdelava    |15 dni po  |izdelovalec|
|osnutka OPPN za |izbiri    |OPPN    |
|pridobitev    |prostorskega |      |
|smernic     |načrtovalca |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– pridobivanje  |30 dni od  |izdelovalec|
|smernic     |prejema   |OPPN    |
|         |osnutka,   |      |
|         |oziroma   |      |
|         |skladno z  |      |
|         |veljavno   |      |
|         |zakonodajo  |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– usklajevanje  |15 dni po  |izdelovalec|
|smernic     |pridobitvi  |OPPN    |
|         |smernic   |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– izdelava    |15 dni po  |izdelovalec|
|dopolnjenega   |pridobitvi  |OPPN    |
|osnutka OPPN   |smernic   |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– javno naznanilo|8 dni po   |Občina   |
|javne razgrnitve |predaji   |Prebold  |
|in javne     |dopolnjenega |      |
|obravnave OPPN  |osnutka OPPN |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– javna     |najmanj 30  |Občina   |
|razgrnitev    |dni od    |Prebold  |
|         |datuma,   |      |
|         |določenega v |      |
|         |objavljenem |      |
|         |obvestilu  |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– izdelava    |8 dni po   |izdelovalec|
|gradiva     |predaji   |OPPN    |
|za javno     |dopolnjenega |      |
|obravnavo    |osnutka OPPN |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– sodelovanje  |       |izdelovalec|
|in obrazložitev |       |OPPN,   |
|na javni     |       |Občina   |
|obravnavi    |       |Prebold  |
+-----------------+-------------+-----------+
|– izdelava    |8 dni po   |izdelovalec|
|stališč     |predaji   |OPPN    |
|do pripomb    |načrtovalcu |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– uskladitev   |15 dni po  |izdelovalec|
|stališč     |pripravi   |OPPN,   |
|do pripomb z   |stališč   |Občina   |
|Občino Prebold  |       |Prebold,  |
|         |       |DRSC    |
+-----------------+-------------+-----------+
|– obravnava   |       |Občina   |
|stališč     |       |Prebold,  |
|do pripomb    |       |izdelovalec|
|         |       |OPPN    |
+-----------------+-------------+-----------+
|– obvestilo   |       |Občina   |
|lastnikom    |       |Prebold  |
|o stališčih do  |       |      |
|njihovih pripomb |       |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– izdelava    |15 dni po  |izdelovalec|
|predloga OPPN za |potrditvi  |OPPN    |
|pridobitev mnenj |stališč   |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– pridobivanje  |30 dni    |izdelovalec|
|mnenj      |       |OPPN    |
+-----------------+-------------+-----------+
|– usklajevanje  |30 dni po  |izdelovalec|
|mnenj      |pridobitvi  |OPPN    |
|         |mnenj    |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– izdelava    |30 dni po  |izdelovalec|
|usklajenega   |pridobitvi  |OPPN    |
|predloga OPPN  |mnenj    |      |
|za sprejem    |       |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– priprava    |       |Občina   |
|gradiva     |       |Prebold  |
|za sejo OS    |       |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– sodelovanje  |       |izdelovalec|
|in obrazložitev |       |OPPN,   |
|usklajenega   |       |Občina   |
|predloga     |       |Prebold  |
|na seji OS in  |       |      |
|odborih     |       |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– objava odloka o|       |Občina   |
|OPPN       |       |Prebold  |
|v Uradnem listu |       |      |
|RS        |       |      |
+-----------------+-------------+-----------+
|– izdelava    |       |izdelovalec|
|končnega     |       |OPPN    |
|dokumenta    |       |      |
+-----------------+-------------+-----------+
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta financirajo lastniki območja oziroma investitorji. Izbrani načrtovalcem mora izdelal naslednja gradiva:
− v eni analogni kopiji za faze obravnave na občinskem svetu
− v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora
− v potrebnem številu za javno razgrnitev in javno obravnavo
− elaborirana gradiva za obravnave na občinskem svetu
− končni elaborat: v 3 izvodih.
Izvajalec preda gradivo za vsako fazo tudi zavarovano na zgoščenki (CD).
Grafične podatkovne sloje mora izvajalec predati naročniku na zgoščenki (CD) v obliki, kot jo zahteva Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, in sicer:
− karte morajo biti ločene od legend,
− legende morajo biti v formatu JPG z ločljivostjo 150 dpi,
− karte morajo biti v formatu TIF ali JPG z ločljivostjo 300 dpi,
− karte morajo biti orientirane proti severu,
− v karti mora biti vsebovan tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
− meja območja obdelave mora biti zajeta, v vektorski obliki, v formatu TAB, SHP ali DWG.
Tekstualni del naloge preda izvajalec v formatu PDF ali DOC. Izbrani načrtovalec mora sodelovati na javni obravnavi in na sejah občinskega sveta.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Prebold pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost