Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3629/12 , Stran 1775
Ob-3629/12
Uprava družbe na podlagi šestnajstega člena Statuta delniške družbe sklicuje
18. redno sejo skupščine
družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova Gorica,
ki bo dne 31. 8. 2012, ob 8.30, v prostorih sedeža družbe, na naslovu Grčna 1, Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom: I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Silvester Polanc, v verifikacijsko komisijo se izvolita Nadja Bevčar in Elena Verč. Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notar Rozman Andrej iz Idrije. II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2011, s pisnim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, s pisnim poročilom revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2011. III. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 1. Čisti dobiček poslovnega leta 2011 družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova Gorica znaša 159.634,24 EUR. Na dan 31. 12. 2011 tako znaša bilančni dobiček 1.997.377,15 EUR. 2. Dobiček se uporabi za naslednje namene: – del bilančnega dobička v višini 20.476,48 EUR bruto se uporabi za izplačilo dividend, in sicer 0,32 EUR bruto na delnico. Dividende bo družba izplačala do 14. 9. 2012, po stanju delničarjev v delniški knjigi na dan izplačila; – del bilančnega dobička v višini 40.000 EUR bruto se uporabi za nagrade upravi, in sicer 20.000 EUR bruto predsednici uprave in 20.000 EUR bruto članu uprave, – preostali bilančni dobiček v višini 1.936.900,67 EUR ostane nerazporejen zaradi razvojnih projektov družbe. 3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011. IV. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplačajo nagrade v višini 6.000,00 EUR bruto, v enakem razmerju kot sejnine. V. Volitve članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta družbe se izvolita Dušan Žorž in Irena Lipicer. Mandat članov nadzornega sveta traja 4 leta. VI. Sprememba dejavnosti. Predlog sklepa: Dejavnost družbe se razširi še z naslednjimi dejavnostmi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VII. Spremembe statuta in čistopisa statuta delniške družbe. Predlog sklepa: 1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu: Spremeni se 2. člen Statuta tako, da se za besedilom »P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje« doda naslednje besedilo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Skupščina sprejme čistopis statuta družbe. 3. Skupščina pooblašča predsednika skupščine za podpis čistopisa statuta družbe. VIII. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v letu 2012, se imenuje revizijska hiša SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 27. 8. 2012 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev k točkam dnevnega reda bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki. Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po prvem odstavku 305. člena ZGD-1. Udeležence skupščine družbe prosimo, da se pol ure pred začetkom seje skupščine prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine. Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini mora biti pisno in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati pri upravi družbe v roku iz prejšnjih odstavkov. Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 7. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine.
Kurivo Gorica d.d. predsednica uprave mag. Polonca Črnigoj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti