Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 2130-12-0109 Ob-3712/12 , Stran 1732
Št. 2130-12-0109 Ob-3712/12
Javni razpis
za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
1. Pravna podlaga: podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11; v nadaljevanju: ZRRD), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11– ZEKom-C), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4 in 110/12 – ZDIU12), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 37/12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112, Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11, 37/12), Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 37/12), Uredba o postopku, merilih in načinu dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, Odločba komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija št. K (2006) 5658, z dne 17. 11. 2006, Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10) in Sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja OP RČV, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012«, št. 303-66/2012/2. 2. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), kot posredniško telo. 3. Predmet razpisa 3.1. Namen in cilji javnega razpisa Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov (v nadaljevanju: raziskovalcev) za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah (v nadaljevanju: RR skupinah) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Javni razpis je tudi odprt za zavode, ki opravljajo raziskovalno razvojno dejavnost za podjetja, razen javnih zavodov (v nadaljevanju: zavodi). Cilji javnega razpisa so: – oblikovanje RR skupin v podjetjih in zavodih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine, – podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih razvojno raziskovalnih področjih in s tem širitev in krepitev razvojne dejavnosti v teh podjetjih, – povečevanje števila in deleža raziskovalcev v poslovnem sektorju, – povečanje števila in deleža doktorjev znanosti med raziskovalci v poslovnem sektorju; – spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev, spodbujanje zaposlovanja strokovnjakov v podjetjih. Rezultat programa razvoja RR skupine, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja, je vzpostavljena nova ali razširjena RR skupina v podjetju ali zavodu, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Agenciji RS za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: ARRS) in izveden program RR skupine, ki ga oblikuje podjetje glede na svoje potrebe. Program RR skupine ima svoje cilje in mejnike. 3.2. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti: – za vzpostavitev nove RR skupine oziroma krepitev obstoječe RR skupine in – izvedbe oblikovanega programa RR skupine, ki izhaja iz predložene strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti (v nadaljevanju: razvojna strategija). Prijavitelji lahko za izvajanje svoje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov zaposlitev za polni delovni čas najmanj za čas trajanje sofinanciranja za naslednje aktivnosti: – A1: Zaposlitev oziroma usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij za delo v novi RR skupini, – A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji, – A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine, – A4: Zaposlitev študentov, ki bodo v 6 mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa ter zaposlovanje oseb prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje RS. Skupen obseg aktivnosti za sofinanciranje javnih sredstev po tem javnem razpisu je lahko največ: – do 2 zaposlitvi raziskovalcev, za oblikovanje RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine, – do 100 odstotnega povečanja zaposlitev raziskovalcev za podporo in krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih razvojno raziskovalnih področjih. Osnova za izračun je število raziskovalcev v obstoječih skupinah na dan oddaje vloge, kar podjetje izkaže z izpisom iz evidence raziskovalcev ARRS. Kolikor ta omejitev v oddani vlogi ne bo spoštovana bo vloga zaradi neskladnosti z namenom razpisa zavrnjena. Izbrane aktivnosti, ki so skladne s predloženo razvojno strategijo skupno predstavljajo program razvoja RR skupine, ki je v sistemu kohezijske politike opredeljen kot operacija (v nadaljevanju: operacija). Prijavitelji iz nabora možnih aktivnosti izberejo tiste, ki so utemeljene v predloženi razvojni strategiji in programu RR skupine, ob zagotovitvi vsaj ene nove redne zaposlitve s polnim delovnim časom v RR skupini podjetja za obdobje trajanja operacije. 4. Pogoji javnega razpisa 4.1. Pogoji za kandidiranje Pogoji za kandidiranje na tem javnem razpisu so naslednji: 1. Pogoji za prijavitelje, 2. Pogoji za operacijo. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje bodo s sklepom zavrnjene. 4.2. Pogoji za prijavitelje Prijavitelji so lahko osebe zasebnega prava ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB3 in 33/11, 91/11 in 32/12; v nadaljevanju: ZGD) ali Zakonu o zavodih (Uradni list. RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP). Prijavitelj mora ob prijavi in ob podpisu pogodbe z ministrstvom izpolnjevati naslednje pogoje: 1. ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, 2. na dan 31. 12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 in 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD in 23/12), 3. ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije, 4. ni podjetje v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02), 5. za iste stroške ni pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali občinskega proračuna, 6. ni na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2). O izpolnjevanju pogojev 1–6 prijavitelj podpiše izjavo, s katero kazensko in materialno odgovarja za pravilnost navedenih podatkov. Prijavitelji so lahko podjetja ali zavodi, ki: 1. imajo najmanj pet zaposlenih. Podatek o zaposlenih se nanaša na dan 31. 12. 2011 oziroma 31. 12. 2012, če se vlogo odda v letu 2013. Omejitev glede velikosti podjetja ne velja za podjetja, ki so člani tehnološkega parka ali univerzitetnega inkubatorja, 2. poslujejo vsaj eno poslovno leto pred oddajo vloge na javni razpis, kar se dokazuje s podatki iz javnih evidenc AJPES, 3. pri izvajanju opredeljenega RR programa sodelujejo z vsaj enim malim ali srednje velikim podjetjem ali raziskovalno organizacijo, kar izkaže s predložitvijo pisne pogodbe ali dogovora o sodelovanju (v 6 mesecih od podpisa pogodbe z ministrstvom). 4.3. Pogoji za operacijo Operacija mora biti skladna z namenom in predmetom razpisa. Z izbranimi aktivnostmi iz točke 3.2. mora prijavitelj dokazati realnost doseganja ciljev javnega razpisa. Posamezna operacija mora izpolnjevati naslednje pogoje: – registracija nove oziroma razširitev obstoječe RR skupine v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS, izraženo kot ekvivalent polne zaposlitve (FTE) raziskovalca. V skupino morajo biti vpisani vsi raziskovalci, katerih zaposlitev je bila sofinancirana v okviru operacije. Vodja skupine mora imeti najmanj naziv razvojni sodelavec v skladu s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih ARRS, – izvedba programa RR skupine z namenom pridobitve specialističnih znanj na novih razvojno raziskovalnih področjih, – realizirana vsaj ena nova(*1) zaposlitev s polnim delovnim časom v novi RR skupini, najmanj za čas trajanja operacije, – za projekt morajo biti ob upoštevanju pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. (*1) Nova zaposlitev pomeni, da oseba v podjetju ni bila zaposlena vsaj od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu. Upravičenec mora ob začetku izvajanja operacije, po podpisu pogodbe z ministrstvom notranje oblikovati raziskovalno skupino v okviru katere se bo izvajal njen program in jo registrirati pri ARRS najkasneje do zaključka financiranja. Obdobje upravičenih stroškov se začne najprej 1. 1. 2013. Operacija mora biti zaključena do 30. 6. 2014. Za posamezne vrste aktivnosti morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji: A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladega raziskovalca, vpisanega na podiplomski študij Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev mladega raziskovalca s polnim delovnim časom ali delo že zaposlenega raziskovalca(*2), vpisanega na podiplomski študij, za polni delovni čas, ki ustreza naslednjim kriterijem za mlade raziskovalce: (*2) Taka oblika zaposlovanja ne šteje za eno obvezno novo zaposlitev za polni delovni čas – je pri vpisu v 1. letnik star do vključno 35 let. Če se kandidat vpisuje v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega študija, se starostna meja sorazmerno dvigne nad 35 let, in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda eno leto. Starostna meja se dvigne tudi v primeru daljše bolezenske odsotnosti, starševskega varstva v času podiplomskega študija ali drugih razlogov, če je podaljšanje študija odobreno s strani visokošolske organizacije, – še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca po programih Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost in Javne agencije RS za tehnološki razvoj in ni prejemnik javnih sredstev za sofinanciranje doktorskega študija. Status mladega raziskovalca v predmetnem razpisu je potrditev vpisa v 1., 2. ali 3. letnik podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje. Mladi raziskovalec mora v okviru operacije izvajati temeljne raziskave. Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo o vpisu mladega raziskovalca na podiplomski študij in potrdilo o zaposlitvi za polni delovni čas v organizaciji prijavitelja. V primeru vpisa v 4. letnik podiplomskega študija po dosedanjem (ne bolonjskem) študijskem programu se zahteva tudi sklep senata visokošolskega zavoda o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ali znanstveni naslov magister znanosti. A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij ter drugih raziskovalnih in visokošolskih zavodov v Sloveniji Sofinanciranje zajema zaposlovanje oseb zaposlenih v javnih raziskovalnih organizacijah (Javni raziskovalni zavodi, Javni visokošolski zavodi) ter drugih zasebnih raziskovalnih in visokošolskih zavodih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev raziskovalnega naziva in bodo do konca operacije pridobili vsaj status razvijalca v evidenci ARRS. Pogoj: Minimalno specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali II. stopnja bolonjskega študijskega programa, sposobnost za razvojno delo. Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo o predhodni zaposlitvi v JRO in o zaposlitvi v organizaciji prijavitelja, podatki o raziskovalcu iz evidenc ARRS oziroma življenjepis in navedba referenc za raziskovalce zaposlene v tujini. A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine Sofinanciranje zajema vključitev raziskovalcev in strokovnjakov, ki imajo potrebna ključna znanja za krepitev RR skupine na novem raziskovalno razvojnem področju v obliki redne zaposlitve. Raziskovalec mora izpolnjevati najmanj pogoje za naziv razvojnega sodelavca v skladu s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih ARRS. Dokazila o izpolnjevanju pogojev zajemajo: potrdilo o zaposlitvi oziroma sklenjena pogodba z raziskovalcem, življenjepis in reference strokovnjaka. A4: Zaposlitev študentov, ki bodo v 6 mesecih od roka za prijavo na javni razpis zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa ter zaposlovanje oseb prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje RS Sofinanciranje zajema zaposlovanje študentov, ki končujejo študij II. oziroma III. stopnje bolonjskega študijskega programa in bodo do konca operacije pridobili vsaj status razvijalca v evidenci ARRS ter zaposlovanje oseb prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje RS, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa raziskovalca in bodo do konca operacije pridobili vsaj status razvijalca v evidenci ARRS. Pogoj: Minimalno specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali II. stopnja bolonjskega študijskega programa, sposobnost za razvojno delo. Sedanji študentje morajo do trenutka zaposlitve končati študij. Dokazila o izpolnjevanju pogojev: izjava o izpolnjevanju pogojev, potrdilo o vpisu v evidenco brezposelnih oseb v obdobju vsaj enega meseca pred objavo javnega razpisa za prijavo na prvi rok in vsaj treh mesecev pred oddajo vloge na javni razpis za prijavo na vse nadaljnje roke javnega razpisa in potrdilo o zaposlitvi oziroma pogodba o zaposlitvi. Nove zaposlene v okviru operacije mora upravičenec ohraniti vsaj eno leto po zaključku financiranja operacije. V nasprotnem primeru mora vrniti del prejetih sredstev. Višina vračila se določi skladno s pogodbo. 5. Merila in postopek za izbor operacij 5.1. Merila za izbor Vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje iz 4. točke in bodo skladne z namenom in predmetom javnega razpisa, bo ocenila ocenjevalna komisija na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje so natančneje opisana v razpisni dokumentaciji, priloga: »Ocenjevalni list«. Največje število možnih točk je 100. Število točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je najmanj 60. Ob tem mora vloga za pridobitev sofinanciranja pri vsakem od meril doseči najmanj polovico točk. V primeru, da več upravičencev doseže enako število točk, pa na razpolago ni dovolj sredstev za sofinanciranje vseh bodo izbrani upravičenci z več izvedenimi zaposlitvami (FTE). V primeru, da tudi po tem kriteriju upravičenci dosegajo enako število točk bodo za sofinanciranje izbrani upravičenci z večjim številom točk v merilu 4 »Prispevek projekta k ciljem nacionalne strategije in operativnega programa«. Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 5.2. Postopek izbora Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: strokovna komisija). Strokovna komisija bo vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 4. točke javnega razpisa ocenila. Ocenjevalni postopek bo temeljil na merilih za ocenjevanje iz. 5.1 točke javnega razpisa in ocenjevalnega lista, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Končna višina dodeljenih sredstev v pogodbi ne sme presegati višine sredstev, potrjene na osnovi vloge na razpis. 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago upravičencem Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 11.000.000,00 EUR, in sicer: – namenska sredstva EU – ESS v višini 9.350.000,00 EUR, – slovenska udeležba v višini 1.650.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 694210 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13-EU; – 698310 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13-slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša do 85%, delež sredstev slovenske udeležbe pa 15%. Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvisnosti od načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo sklepa o povečanju v Uradnem listu RS do poteka razpisa. 7. Upravičeni stroški in način financiranja 7.1. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike Javni razpis se izvaja po shemi državnih pomoči za raziskave in razvoj: Program tehnološkega razvoja, št. priglasitve N 472/2006-Slovenija, z dne 17. 11. 2006. Upravičeni so stroški industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja na podlagi sheme državnih pomoči. Industrijske raziskave so načrtovane raziskave ali kritične preiskave, usmerjene v pridobivanje novega znanja in spretnosti za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev. Vključujejo oblikovanje komponent kompleksnih sistemov, ki so potrebni za industrijske raziskave, zlasti za vrednotenje generične tehnologije, pri čemer so izključeni prototipi, kakor jih zajema eksperimentalni razvoj. Eksperimentalni razvoj je pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporaba obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega ali drugega ustreznega znanja in spretnosti za namene izdelovanja načrtov in ureditev ali oblikovanja za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese ali storitve. Ti lahko vključujejo npr. tudi druge dejavnosti, usmerjene v konceptualne opredelitve, načrtovanje in dokumentacijo novih proizvodov, procesov in storitev. Dejavnosti lahko vključujejo proizvodne osnutke, risbe, načrte ali drugo dokumentacijo, če niso namenjeni tržni uporabi. Razvoj prototipov za tržno uporabo in pilotnih projektov je prav tako vključen, pri čemer je prototip nujno končni tržni proizvod in je njegova izdelava predraga, da bi ga uporabili samo za namene predstavitve in vrednotenja. V primeru poznejše tržne uporabe predstavitvenih ali pilotnih projektov se morajo vsi prihodki, ustvarjeni s takšno uporabo, odšteti od upravičenih stroškov. Eksperimentalna proizvodnja in testiranje proizvodov, procesov ali storitev sta prav tako upravičena, če teh ni mogoče uporabiti ali preoblikovati za uporabo v industriji ali tržno uporabo. Eksperimentalni razvoj ne vključuje rednih ali občasnih sprememb proizvoda, proizvodnih linij, proizvodnih procesov, obstoječih storitev in drugih tekočih dejavnosti, četudi takšne spremembe predstavljajo izboljšanje. Operacije morajo dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh operacije in da operacije ne bi bilo mogoče izvesti brez pomoči. Operacija se zaradi tega ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva. Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti spodbujevalni učinek pomoči z informacijami, s katerimi dokažejo, da jih bo pridobljena pomoč po tem razpisu spodbudila k izvajanju dodatnih aktivnosti na področju razvojno raziskovalne dejavnosti. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči. Skupna višina prejetih državnih pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati najvišje dovoljene višine sofinanciranja ali zneska državne pomoči kot določajo pravila državnih pomoči. 7.2. Upravičeni stroški Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo po sistemu standardnega stroška na enoto, skladno spravili Evropske kohezijske politike in Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških. Standardni strošek operacije predstavlja strošek dela zaposlenega raziskovalca za polni delovni čas na letni ravni. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04 s spremembami) in določenih cenah ARRS za leto 2012. Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na operaciji po posameznih sklopih aktivnosti ter zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v prilogi: »Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na operaciji.« Upravičenost stroškov prejemniki sredstev v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih ciljih in mejnikih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Dokazila za upravičenost stroškov operacije za posamezni sklop aktivnosti so: – dokazila o zaposlitvi raziskovalcev za obdobje sofinanciranja in dokazila o izpolnjenih pogojih za posamezno aktivnost, – poročilo o izvajanju, doseganju ciljev in mejnikov programa RR skupine. V primeru, da prejemniki sredstev ne predložijo dokazil o upravičenosti stroškov za posamezni sklop aktivnosti ministrstvo lahko odloči, da niso upravičeni do sredstev sofinanciranja oziroma lahko od njih zahteva vračilo že prejetih sredstev. Ob dokazilih za upravičenost stroškov za posamezni sklop aktivnosti morajo prejemniki dokazati tudi doseganje ciljev javnega razpisa in podati ob zaključku operacije dokazilo o registraciji nove RR skupine oziroma razširitvi obstoječe RR skupine v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS, v kateri so vključeni vsi raziskovalci, ki so bili sofinancirani iz naslova tega razpisa. V vseh primerih mora biti priloženo tudi dokazilo o vpisu raziskovalca v evidenco raziskovalcev pri ARRS. V primeru, da prejemniki ne podajo dokazila o realizaciji ciljev operacije, niso upravičeni do sredstev tega javnega razpisa in morajo vrniti vsa prejeta sredstva. Prejemnik mora v 6 mesecih od podpisa pogodbe z ministrstvom predložiti tudi ustrezno pogodbo ali dogovor o sodelovanju z malim ali srednje velikim podjetjem oziroma raziskovalno organizacijo. V primeru, da prejemnik v tem roku ne predloži pogodbe ali dogovora o sodelovanju ni upravičen do sredstev tega javnega razpisa in mora vrniti vsa prejeta sredstva. Določene so naslednje vrednosti standardnega obsega stroškov ter maksimalni odstotki sofinanciranja za vsako posamezno aktivnost, na enoto stroška na letni ravni: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izračun obsega stroškov v finančnem načrtu operacije in vrednosti sofinanciranja so odvisne od načrta izvajanja operacije in posameznih sklopov aktivnosti in predstavljajo standardni strošek vključenih raziskovalcev glede na trajanje zaposlitve (izraženo v mesecih in dnevih) v obdobju financiranja. 7.3. Način financiranja Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev, se bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila za obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ciljev in mejnikov pri izvajanju operacije, podanih v vlogi na javni razpis. Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posamezne aktivnosti z vidika pogojev javnega razpisa in načrtovati dinamiko zaposlovanja ter usposabljanja raziskovalcev, ki so predmet sofinanciranja. Skrajni rok za dejanski pričetek izvajanja operacije in realizacijo vseh načrtovanih zaposlitev raziskovalcev je šest mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju. Če v roku šestih mesecev prejemnik ne poda dokazil o realiziranih zaposlitvah ministrstvo odstopi od pogodbe. Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil sredstev je odvisen v celoti od dosežnih rezultatov operacije. Celotna odobrena sredstva sofinanciranja bo ministrstvo izplačalo ob zaključku operacije glede na predložena dokazila o doseženih rezultatih operacije in dejanski obseg aktivnosti po sklopih. Pogoj za delno izplačilo je dokazan napredek operacije (izvajanje programa, doseganju ciljev in mejnikov programa RR skupine) in doseganje naslednjih delnih rezultatov: 1. Izvedene vse načrtovane zaposlitve raziskovalcev – pogoj za prvo delno izplačilo, 2. Dosežena realizacija 50% načrtovane operacije izražena v ekvivalentu polne zaposlitve raziskovalca – pogoj za drugo delno izplačilo. Če bodo na osnovi pogodbe o sofinanciranju izvedena vmesna delna izplačila sredstev, upravičenec pa ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih rezultatov v celoti, bo ministrstvo zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR upravičenca do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije tudi v primerih, ko upravičenec zaradi razlogov, ki niso objektivne narave, zamuja pri realizaciji posameznih aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja in dogovorjenega načrta izvajanja programa RR skupine v pogodbi, za več kot šest mesecev. O utemeljenosti razlogov za zamudo oziroma nedoseganje rezultatov odloča ministrstvo. Rok za oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo je 30. 7. 2014 oziroma v 30 dneh od dejanske izvedbe vseh aktivnosti v okviru operacije. 8. Obdobje za porabo sredstev Prvi možni začetek operacije je dan izdaje sklepa o izboru operacije s strani ministrstva, dejanski začetek operacije in začetek financiranja posameznih aktivnosti je dan, ko se zaposli prva oseba, ki predstavlja novo zaposlitev za polni delovni čas za celotno trajanje operacije (v nadaljevanju: začetek operacije). Upravičeni so standardni stroški, ki so nastali od začetka operacije do 30. 6. 2014, kar predstavlja zadnji rok za zaključek operacije. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od dneva izdaje sklepa o izboru operacije s strani ministrstva do 31. 12. 2014. 9. Ostale zahteve Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z vsemi spremembami) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – zagotoviti hrambo in dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena Uredbe ES št. 1083/2006, – zagotavljati nediskriminacijo in enakost med spoloma, – spremljati in zagotavljati podatke o udeležencih v projektu v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES, – upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja. Če ministrstvo v času izvajanja operacije ugotovi dvojno financiranje iz sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali pa da so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, lahko le-to odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR upravičenca do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije, – zagotavljati pravilnost podatkov. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je upravičenec posredoval napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek programa, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR upravičenca do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES v predmetnem javnem razpisu niso relevantne, kot tudi ne morebitno dopolnilno financiranje. Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 10. Vloga in način prijave 10.1. Vsebina vloge Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in dokazila: 1. Prijavni obrazec (I., II., III., IV. in V.) 2. Priloge: Obrazec št. VI: Parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju; Obrazec št. VII: Podpisana izjava o sprejemanju razpisnih pogojev. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku, ki ga določi komisija oziroma najkasneje v roku 15 dni. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: 1. višine zaprošenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna popravi očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. 10.2. Način prijave Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti – ne glede na način – do roka predvidenega za oddajo vlog v 11. točki javnega razpisa dostavljena v Glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012«« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom ministrstva zavržene. Vrnjene bodo prijavitelju. Vloga se odda v enem izvodu v pisni obliki in na elektronskem nosilcu. Elektronski nosilec naj vsebuje vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v Word oziroma Excel formatu ter tudi pdf format celotne podpisane vloge na javni razpis (vključno z dokazili). Vloga, ki nima tako pisnega kot elektronskega izvoda, šteje za nepopolno. V primeru neskladnosti podatkov v pisni in elektronski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna pisna oblika. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi meril. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena. Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa. Operacije, ki so bile zavrnjene, lahko kandidirajo za sredstva tega javnega razpisa samo še v enem izmed naslednjih rokov odpiranja vlog v okviru tega javnega razpisa. Operacije, ki so potrjene ne morejo kandidirati za sredstva na naslednjem roku JR. 11. Datum odpiranja vlog Vloga je pravočasna za posamezno odpiranje dostavljena na ministrstvo v roku za oddajo vloge za posamezno odpiranje ali če je oddana na pošto s priporočeno pošiljko do izteka roka za posamezno odpiranje. Nepravočasno prispele vloge za zadnje odpiranje se zavržejo s sklepom. Za vloge, ki bodo prispele nepravočasno za prvi in drugi rok odpiranja se šteje, da so pravočasno oddane na prvi naslednji rok za oddajo vlog. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Roki za oddajo vlog in datumi odpiranja vlog: – 1. rok za oddajo vloge je 5. september 2012 (do 12. ure), datum odpiranja teh vlog je 10. september 2012, – 2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2013 (do 12. ure), datum odpiranja vlog: 16. januar 2013, – 3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2013 (do 12. ure), datum odpiranja vlog: 28. maj 2013. Razpis je odprt do porabe sredstev. Predčasni zaključek javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS. 12. Obveščanje o izboru Na predlog strokovne komisije bo ministrstvo izdalo sklepe o vlogah na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. V primeru velikega števila vlog se rok lahko podaljša. Odločitev o podaljšanju roka sprejme minister, objavi pa se na spletni strani ministrstva. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Rezultati bodo javno objavljeni na spletnem naslovu ministrstva. 13. Pravica neizbranih Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 30 dneh od prejema sklepa oziroma obvestila o izboru vloži tožbo na Upravno sodišče RS. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb. 14. Veljavnost javnega razpisa Z javnim razpisom se upravičencem dodeljuje sredstva v letih 2013 in 2014. Ker Proračun Republike Slovenije za leto 2013 še ni bil sprejet, bodo razpis, izdani sklepi o dodelitvi sredstev in sklenjene pogodbe o sofinanciranju zavezovale ministrstvo pod pogojem, da bo do 31. 12. 2012 sprejet Proračun Republike Slovenije za leto 2013, v katerem bodo zagotovljena sredstva za izpolnitev sprejetih obveznosti po tem javnem razpisu. V nasprotnem primeru bodo razpis in na njegovi podlagi izdani sklepi ter sklenjene pogodbe razveljavljene. 15. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS dostopna na spletni strani ministrstva www.mgrt.gov.si pod rubriko Javni razpisi. 16. Dodatne informacije Informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti (erika.glasencnik@gov.si). Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh. Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva. Kontaktna oseba za javni razpis je dr. Erika Glasenčnik, namestnik pa mag. Rajko Sabo. Kontaktna števila ministrstva je 01/400-33-11.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost