Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 7/2012 Ob-3694/12 , Stran 1797
Št. 7/2012 Ob-3694/12
Na podlagi 23. člena Statuta delniške družbe Hmezad export – import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, sklicujemo
15. redno skupščino
družbe Hmezad export – import d.d.,
ki bo v ponedeljek, 27. 8. 2012, ob 10. uri, v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov skupščine. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. 3. Imenovanje člana nadzornega sveta. Uprava predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: Sklep k tč. 1: a) Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost. b) Skupščina izvoli za predsednika skupščine mag. Tajnšek Mitja, za preštevalki glasov pa Vlasto Jan in Rozalijo Čvan ter ugotovi, da seji prisostvuje vabljena notarka Katja Fink iz Celja. Sklep k tč. 2: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta. b) Bilančni dobiček leta 2011 v znesku 72.487,50 EUR ostane nerazporejen. c) Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta ter upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnico za leto 2011. Sklep k tč. 3. Ugotovi se, da je na podlagi odstopne izjave z dne 7. 5. 2012 prenehal mandat članu nadzornega sveta Vojku Golavšku. Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev in katerega mandat začne teči z dnem sprejema tega sklepa, se izvoli: Kresnik Andrej, EMŠO: 0603967500247, stanujoč Šmartno pri Slovenj Gradcu 16, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno z letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta in ostalo dokumentacijo, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Žalec, Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec, v računovodstvu, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od datuma objave do vključno 24. 8. 2012. Pravico do udeležbe na skupščine imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 23. 8. 2012 in bodo do istega dne prijavili svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo delničarji osebno ali po zastopniku ali pooblaščencu, ki se pred pričetkom skupščine izkaže s pisnim pooblastilom. Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.
Hmezad export-import d.d., Uprava

AAA Zlata odličnost