Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3702/12 , Stran 1802
Ob-3702/12
Na podlagi 295. člena ZGD-1C in 18. člena Statuta delniške družbe, uprava Begrad d.d., sklicuje
19. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d., gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, v Novem mestu, Kočevarjeva 4, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje: Karin Julij. Za preštevalca glasov se imenujeta: Grabrijan Sandi, Elvis Kocjan. Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Andrej Tiran. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom Begrad d.d. za poslovno leto 2011, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Begrad za leto 2011, revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011 in s predlogom za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata 1) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: skupščina sprejme sklep, da bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2011, izkazan v znesku 540.743,80 EU, ostane nerazporejen. 2) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 3. Sprememba statuta družbe. Uprava predlaga sklep: spremeni se prvi odstavek 22. člena statuta, ki se na novo glasi: »Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo 3 (trije) člani, za katere ne smejo biti podane ovire iz ZGD-1. Od tega je en predstavnik delavcev, ki ga v skladu z zakonom izvoli in odpokliče svet delavcev. 4. Volitve članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga naslednji sklep: za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev, se izvolita: 1) Gorazd Podbevšek, 2) Marija Pečjak Požek. Štiri letni mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta, nastopi z dnem sprejetja sklepa skupščine. S tem dnem preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta. Skupščina se seznani, s strani sveta delavcev, v nadzorni svet imenovanim članom NS. 5. Določitev višine plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji predlog sklepa: Predsednik nadzornega sveta poleg sejnin prejme osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 8000,00 EUR bruto letno. Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovnega plačila določenega za opravljanje funkcije predsednika. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da določi način izplačila letnega plačila za opravljanje funkcije. 6. Imenovanje revizorja. Nadzorni svet predlaga sklep: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2012 se imenuje Dinamic d.o.o. revizijska družba, Ljubljanska cesta 41, Novo mesto. Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, revidirano letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe Begrad d.d. na Kočevarjevi 4, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in na spletni strani družbe: www.begrad.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda, v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge družbi. Vse predloge razen volilnega predloga je potrebno posebej utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina, oziroma če skupščini ni predlagan sprejem sklepa, obrazložitev predlagane točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@begrad.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno. Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo le tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru pri KDD na presečni dan 27. 8. 2012, in bodo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 27. 8. 2012, pisno prijavili svojo udeležbo na naslov družbe ter deponirali pooblastila na sedežu družbe Begrad d.d. Novo mesto. Pooblastilo lahko pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@begrad.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Zaradi sestave seznama udeležencev, pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred začetkom skupščine v sejni sobi, kjer bodo s podpisom na seznamu, potrdili svojo prisotnost. Zastopnik delničarja se mora pred sejo izkazati s pisnim pooblastilom.
Uprava Begrad d.d. Novo mesto gen. direktor Franc Panjan

AAA Zlata odličnost