Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2417. Zakon o spremembah Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP-A), stran 5985.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-18
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O PROMOCIJI KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV (ZPKŽP-A)
1. člen
V Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11) se v tretjem odstavku 6. člena besedilo »usmeritev sveta za promocijo in sektorskih in posvetovalnih odborov iz 25. člena tega zakona. Svet za promocijo pripravi usklajen predlog strateškega načrta promocije, ki ga predlaga ministru« nadomesti z besedilom »usklajenega predloga usmeritev, ki ga na podlagi usmeritev sektorskih ter posvetovalnih odborov iz 25. člena tega zakona pripravi svet za promocijo in ga predlaga ministru«.
2. člen
V 24. členu se tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– predlaga ministru usmeritve za strateški načrt promocije in usmeritve za program promocije;
– se seznani z letnim poročilom o izvajanju programa promocije, ki ga pripravi ministrstvo;«.
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se v peti alineji črta besedilo »in priprava specifikacij za nacionalne sheme kakovosti in prostovoljne označbe«.
Šesta alineja se črta.
Dosedanje sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alineja postanejo šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena izvaja ministrstvo.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Vlada sprejme strateški načrt promocije iz 6. člena zakona najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister sprejme program promocije iz 7. člena zakona najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/12-12/16
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 493-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost