Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3722/12 , Stran 1810
Ob-3722/12
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta družbe HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, d.d., uprava sklicuje
7. skupščino
delničarjev družbe HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 27. 8. 2012, ob 16. uri, na sedežu družbe na Žagarski ulici 5, 1291 Škofljica. I. Dnevni red in predlogi sklepov. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov oziroma delovnih teles skupščine. Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Grega Peljhan, za preštevalki glasov skupščina imenuje Jano Modic in Darinko Štampohar. Skupščina se seznani, da je na seji prisotna vabljena notarka Mateja Andrejašič iz Kranja. 2. Razširitev dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe. Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa: Skupščina sprejme razširitev dejavnosti družbe, tako da družba izvaja tudi dejavnosti, ki so priloga in sestavni del tega sklepa. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statute z razširitvijo dejavnosti v besedilu, ki je priloga in sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča notarko Matejo Andrejašič, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je v skladu s spremembami in dopolnitvami, sprejetimi na skupščini. 3. Imenovanje revizorja za leti 2011 in 2012. Uprava skupščini predlaga sprejem sklepa: za pooblaščenega revizorja za leti 2011 in 2012 se imenuje Ripro družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320 Velenje. 4. Razno, vprašanja in pobude delničarjev. II. Gradivo Gradivo za skupščino in dodatna pojasnila v zvezi s sklicem skupščine so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe na Škofljici, Žagarska ulica 5, vsak delavnik, od 12. do 14. ure od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. III. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo vsaj dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, ki jo posredujejo tajništvu direktorja. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 in 301. členom ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. IV. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe oziroma v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 23. 8. 2012, in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 23. 8. 2012, do 15. ure. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 27. 8. 2012 ob 17. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
HOJA, d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost