Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 171/12 Ob-3649/12 , Stran 1754
Št. 171/12 Ob-3649/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in št. 42/12) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta javne dražbe: predmet prodaje so poslovni prostori v poslovno-stanovanjskem objektu, na naslovu Šaleška 19 v Velenju. Poslovni prostori, v skupni izmeri 399,69 m2 so locirani v pritličju (33,11 m2), prvem nadstropju (311,02 m2) in v kleti (55,56 m2) s samostojnim vhodom v objekt. Prostori so v uporabi, v solidnem stanju in tekoče vzdrževani. Uporabnik prostorov je Okrajno sodišče v Velenju, ki bo prostore izpraznilo najkasneje do konca tega koledarskega leta. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Poslovni prostori so v zemljiško knjigo vpisani kot poslovni prostor E št. 964-3504-82, pri katerem je kot lastnik vknjižena Republika Slovenija do celote. Nepremičnine so proste vseh bremen. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 367.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na promet nepremičnin v višini 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 28. 8. 2012, s pričetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino znaša 36.700 EUR in se plača na TRR račun, št. št: 01100-6300109972 Republika Slovenija – Proračun, sklic na številko 18 20303-7200005-67311012, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine – Javna dražba – Velenje. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Dodatne informacije Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-77, faks 01/478-16-87, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_javne_uprave/investicije_in_nepremicnine/sektor_za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/ 9. Opozorilo: minister oziroma oseba, ki jo minister za to pooblasti, lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. – Dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). – Dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). – Pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik. – Dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost