Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3624/12 , Stran 1772
Ob-3624/12
Na podlagi tretje, četrte in pete točke 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d., uprava banke sklicuje
23. skupščino
Raiffeisen Banke d.d.,
dne 28. 8. 2012 ob 13. uri, na sedežu banke, Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, sejna soba uprave Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa št. 1.: skupščina ugotovi sklepčnost, potrjuje predlagani dnevni red, sestavo delovnega predsedstva skupščine (predsednik Igor Zupančič), verifikacijsko komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa št. 2.: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011 Raiffeisen Banke d.d in s pozitivnim stališčem k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2011. 3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2011 z mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 3.: skupščina sprejme poročilo o notranjem revidiranju v letu 2011 z mnenjem nadzornega sveta. 4. Obravnavanje poslovnega izida za leto 2011, razrešnica upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2011 Predlog sklepa št. 4.: poslovni izid leta 2011 izkazuje izgubo v višini 5.497.853,06 EUR, ki se pokriva v breme drugih rezerv iz dobička. Skupščina Raiffeisen Banke d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih uprave in nadzornega sveta v letu 2011. 5. Predlog za izvolitev in odpoklic članov nadzornega sveta ter nagrajevanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 5.: za člana nadzornega sveta za mandatno dobo 4 let se izvoli Klemens Haller. Skupščina odpokliče člana nadzornega sveta Heinza Hödla, Karla Seveldo in Franza Rogija, ki jim mandat preneha z dnem skupščine. Člani nadzornega sveta ne prejemajo nagrade v zvezi s članstvom v nadzornem svetu. 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa št. 6: skupščina imenuje za revidiranje poslovanja Raiffeisen Banke d.d. za poslovno leto 2012 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane. Gradivo za 23. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, vključno s predlaganimi spremembami statuta in letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter druge informacije, so delničarjem na voljo in na vpogled na sedežu Raiffeisen Banke d.d., v tajništvu uprave, Zagrebška cesta 76, Maribor, vsak delavnik med 9. in 12. uro. V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. in določili ZGD-1 se lahko skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo vpisani v delniško knjigo banke najmanj konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu. Glasovalno pravico lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne, tj. 24. 8. 2012 (presečni dan) pred zasedanjem skupščine v Oddelek centralne bančne operative Raiffeisen Banke d.d., Zagrebška ulica 76, Maribor in bodo hkrati deponirali pisna dokazila o pooblastitvi in zakonitem zastopanju. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava banke bo, na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo vse udeležence, da se registrirajo pri tajništvu uprave Raiffeisen Banke d.d. pol ure pred zasedanjem skupščine. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletni strani banke, www.raiffeisen.si. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina banke veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava Raiffeisen Banke d.d. Gvido Jemenšek, Klemens Nowotny

AAA Zlata odličnost