Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2461. Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Šmarju pri Jelšah, stran 6057.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 14. redni seji dne 19. 7. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o tržnem redu na Kmečki tržnici v Šmarju pri Jelšah
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Pravilnik o tržnem redu določa trgovanje na Kmečki tržnici v Šmarju pri Jelšah, lokacijo in obratovalni čas tržnice, pravice in dolžnostih upravljavca in prodajalcev, seznam in način prodaje blaga, s katerim se trguje, nadzor prodaje in kakovosti blaga, vzdrževanje reda in čistoče, najemnino in druge storitve.
2. člen
Upravljavec Kmečke tržnice v Šmarju pri Jelšah je Občina Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Na tržnici se trguje v skladu z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmečkim in drugim blagom.
II. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE
4. člen
Lokacija Kmečke tržnice v Šmarju pri Jelšah je na ploščadi pred kulturnim domom, na parcelnih številkah 190/6 in 979/11, k.o. Šmarje pri Jelšah.
Ob slabem vremenu in v dogovoru z lastnikom je lahko tržnica tudi na drugi ustrezni lokaciji. Tržnica se lahko organizira na drugi lokaciji v sklopu različnih prireditev in v dogovoru z organizatorjem prireditve. Upravljavec bo o morebitnih spremembah lokacije ponudnike in javnost sproti obveščal.
5. člen
(1) Kmečka tržnica posluje po naslednjem obratovalnem času:
– v obdobju celotnega koledarskega leta vsako prvo soboto v mesecu med 8. in 11. uro;
– ob turističnih in drugih prireditvah v skladu s priglasitvijo organizatorja.
(2) Prodajalcem ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega časa tržnice.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCA
6. člen
Upravljavec Kmečke tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje na Kmečki tržnici;
– razporeja in oddaja prodajna mesta;
– izdaja soglasja prodajalcem na Kmečki tržnici;
– oblikuje cene storitev in najemnine;
– skrbi za red in čistočo na tržnici;
– skrbi za javni red in mir na Kmečki tržnici;
– odboru za kmetijstvo predlaga višino najemnine.
IV. PRODAJNA MESTA IN NAJEMNINA NA TRŽNICI
7. člen
Na tržnem prostoru so premične stojnice, ki jih izključno zagotovi občina.
8. člen
(1) Prodajna mesta oddaja upravljavec v najem prodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici.
(2) Stojnice oziroma prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve prodajnih mest. Prodajalec lahko najame celo ali polovico stojnice.
(3) Prodajno mesto se prodajalcu dodeli na podlagi prijavnega obrazca in plačane najemnine.
9. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni ali občasni. Stalni prodajalci imajo prednost pred ostalimi prodajalci.
(2) Med stalne se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Drugi so občasni prodajalci.
10. člen
Občasni prodajalci si lahko rezervirajo prosto prodajno mesto za določen čas, če ima upravljavec tržnice na razpolago prodajna mesta za rezervacijo.
11. člen
Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega prodajnega mesta do 8.30 ure, lahko upravljavec tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.
12. člen
Najemnik (prodajalec) najetega prodajnega mesta ne sme oddati drugemu v uporabo.
13. člen
Za prodajo na Kmečki tržnici se plača najemnina za začasno uporabo javnih površin in stojnic v višini, ki jo določa Odbor za kmetijstvo na obrazložen predlog upravljavca.
14. člen
Prodajalci morajo svoje obveznosti poravnati pred začetkom prodaje oziroma na dan prodaje pooblaščeni osebi upravljavca.
15. člen
(1) Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu pristojbine in drugih storitev hraniti do odhoda s prodajnega mesta oziroma do konca obratovalnega časa tržnice.
(2) Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o plačilu pristojbine ali drugih storitev.
V. PRODAJA BLAGA
16. člen
(1) Na kmečki tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila: živila in mlevski izdelki, predpakirani pekovski izdelki, vrtnine, poljščine, sadje in izdelki iz sadja, med in izdelki na bazi medu, vino in žgane pijače, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, zdravilna zelišča, gozdni sadeži;
2. neživilski izdelki: semena, sadike vrtnin, sadja in novoletne jelke, ročno narejeni namizni prti, sveče iz čebeljega voska, leseni izdelki in lesena orodja, izdelki umetne in umetnostne obrti;
3. izdelki iz šibja in ličja.
(2) Prednost prodaje na tržnici imajo kmetijski pridelki in živila.
17. člen
(1) Na Kmečki tržnici lahko prodajajo:
– kmetovalci;
– drugi proizvajalci blaga (rokodelci, cvetličarji in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
(2) Prednost pri prodaji blaga imajo prebivalci s stalnim prebivališčem in z lastnimi ali najetimi kmetijskimi zemljišči v Občini Šmarje pri Jelšah.
18. člen
(1) Kmetovalci morajo imeti svoja lastna, najeta ali zakupljena kmetijska zemljišča vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
(2) Za prodajo ostalega blaga morajo imeti dokazilo pristojnega organa upravne enote o registrirani dopolnilni dejavnosti na kmetiji oziroma osebnem dopolnilnem delu.
(3) Kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pri njih zaposleni delavci.
19. člen
Prekupčevanje blaga na Kmečki tržnici ni dovoljeno.
20. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest in stojnic. Blaga za prodajo ni dovoljeno odlagati neposredno na tla.
21. člen
Prodajna mesta morajo biti označena z imenom in priimkom prodajalca in nazivom proizvajalca.
22. člen
(1) Za prodajo živil, za katere je s predpisom določeno posebno označevanje, je prodajalec dolžan označiti blago po teh predpisih.
(2) Na tržnici je možno prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna.
23. člen
(1) Zvišanje cen med tržnim dnevom ni dovoljeno.
(2) Prodajalec je kupcu dolžan zaviti blago na običajen način.
24. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene vrste blaga.
25. člen
Na kmečki tržnici ni dovoljeno prodajati:
– gotovih živil (kruh, pecivo, testenine, potice …), ki niso predpakirana;
– nepakiranih sokov, kisa, žganja …;
– živil, ki niso užitna, so zdravstveno neustrezna ali drugače neprimerna za prehrano;
– semen ali sadik zasebnih proizvajalcev brez deklaracije;
– dreves, ki so z zakonom zaščitena;
– ostalih živil, ki niso v skladu s pravilnikom o tržnem redu in ostalimi predpisi, ki urejajo to področje.
26. člen
Skladiščenje blaga na Kmečki tržnici in v njeni bližini ni dovoljeno.
VI. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA
27. člen
(1) Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo v okviru svoje pristojnosti pristojne inšpekcijske službe in pristojni delavci upravljavca.
(2) Delavci upravljavca so dolžni sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi službami ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
28. člen
Kontrolo dovoljene prodaje, kontrolo kvalitete blaga glede na zunanje znake kvalitete, spoštovanje določil tržnega reda in kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, opravi pooblaščen delavec upravljavca.
29. člen
(1) Prodajalec je dolžan pooblaščenemu delavcu upravljavca na njegovo zahtevo predložiti dokumente, ki so potrebni za opravljanje prodaje na Kmečki tržnici.
(2) Če prodajalec ne predloži zahtevane dokumentacije ali dokumentacija ni ustrezna, pooblaščeni delavec upravljavca izreče prepoved prodaje in o tem obvesti ustrezne inšpekcijske službe.
VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA KMEČKI TRŽNICI
30. člen
(1) Na Kmečko tržnico je treba dovažati oziroma prinašati že očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, in to v običajni oziroma predpisani embalaži.
(2) V času, ko ima prodajalec razstavljeno blago, svojega prodajnega mesta ne sme pustiti brez nadzora.
31. člen
(1) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po poteku tržnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti vso embalažo, odpadke in neprodano blago.
(2) Če prodajalec pusti embalažo ali neprodano blago na Kmečki tržnici in bližnji okolici, le-to odstrani upravljavec tržnice na stroške prodajalca.
32. člen
(1) Prodajalci morajo biti zdravi, skrbeti za osebno higieno in videz tako, da so čisti, primerno urejeni in oblečeni, da niso pod vplivom alkohola, preglasni, nedostojnega vedenja in ne kršijo tržnega reda ter javnega reda in miru.
(2) Kdor na tržnici krši tržni red ter javni red in mir, se ga opozori oziroma se mu izda pisni opomin. V primeru ponovne kršitve pa se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru hujših kršitev tržnega reda ali javnega reda in miru oziroma po prejemu tretjega pisnega opomina v koledarskem letu se mu prepove prodaja na Kmečki tržnici.
(3) Inšpekcijski organ je dolžan sproti obveščati upravljavca o izdanih opominih.
(4) Že v naprej plačane tržne pristojbine se v primeru prejema tretjega pisnega opomina ne vračajo.
33. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljavec:
– čisti prodajna mesta;
– poskrbi za namestitev posod za odpadke in za njihov redni odvoz;
– v poletnem času tržnico po potrebi izpira z vodo, po potrebi tudi razkuži tržne površine.
34. člen
Prodajalcem na kmečki tržnici ni dovoljeno:
– pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo;
– zavijanje živil v nečisti papir;
– nelojalno obnašanje prodajalcev;
– onesnaževanje in poškodovanje inventarja, ki je v lasti upravljavca tržnice;
– samovoljno zasesti prodajnega mesta in postavljati prodajne mize;
– medsebojno prepiranje prodajalcev;
– samostojno postavljanje raznih reklam, nadstreškov ter predelava in dodelava tržne opreme;
– metanje odpadkov;
– oviranje prehoda med stojnicami;
– oviranje pri delu delavcev upravljavca tržnice, zavlačevanje ali odklanjane plačila pristojbine in drugih storitev.
VIII. SANKCIJE
35. člen
(1) Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in promet blaga na tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
(2) Za kršitev predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec, kmetovalec, drugi posameznik oziroma podjetje, za katerega vrši prodajo.
IX. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega pravilnika, predvsem zaradi:
– neplačevanja tržnih pristojbin;
– neurejenosti na prodajnem mestu (odmetavanje odpadkov ipd.);
– dajanja prodajnih mest drugemu v najem;
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kakovosti;
– prodaje izdelkov, za katere nimajo ustreznega dovoljenja;
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati;
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca;
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitve prodajnega mesta;
– parkiranja vozil na prostorih tržnice;
– drugih kršitev tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
37. člen
Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Šmarju pri Jelšah upravljavec objavi na oglasni deski upravljavca in na njegovi spletni strani.
38. člen
Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Šmarju pri Jelšah se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03212-0036/2012
Šmarje pri Jelšah, dne 20. julija 2012
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost