Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2458. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici, stran 6053.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 61.a člena v povezavi s 46. in 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici
1. člen
S tem odlokom se sprejme dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 70/05). Strokovne podlage so sestavni del odloka in jih je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. s številko elaborata 02/12-LN/SP v marcu 2012.
2. člen
Spremeni se zadnji stavek v drugem odstavku 7. člena in glasi: »V varovalnem pasu pod DV in v širini koridorja ni dovoljena saditev dreves, v primeru postavitve kovinske ograje mora biti le ta predpisano ozemljena.«
7. člen se dopolni z novim odstavkom:
»Koridor DV 110 kV
Območje LN križa varovalni pas obstoječega DV 110 kV Maribor–Trnovlje in DV 110 kV Rače–Slovenska Bistrica v razpetinah med stebri SM 75-76-Portal RTP. Širina varovalnega pasu za napetostni nivo 100 kV je 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV). Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam ELES-a. Skladno s prilogo 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti je v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10) označene z »–« prepovedana gradnja v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov. Dovoljena osnovna namenska raba prostora znotraj 30 m širokega pasu je: območje brez stanovanj, brez športnih, zdravstvenih, izobraževalnih, ipd objektov, namenjeno le industrijski ali obrtni in drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni in servisni dejavnosti ipd.«
3. člen
Za drugim odstavkom 8. člena se vrine novi odstavek z naslednjo vsebino:
»Na območju varovalnega pasu obstoječega DV 110 kV sega zazidljivo območje do te meje, to je 15 m od osi DV. Najmanjši odmik od zunanjega vodnika DV je 8 m za objekt na parc. št. 2335 k.o. Slovenska Bistrica (MIDUŠ d.o.o.).«
4. člen
Med prvi in drugi odstavek 11. člena se vrine novi odstavek z naslednjo vsebino:
»Za gradnjo v varovalnem pasu DV 110 kV si je potrebno pred gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam ELES-a.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2012-11/12
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost