Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2411. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A), stran 5964.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-30
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-A)
1. člen
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) se v četrtem odstavku 5. člena, drugem odstavku 86. člena ter v šestem odstavku 94. člena znesek »100« nadomesti z zneskom »80«.
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se znesek »200« nadomesti z zneskom »160«.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se znesek »8.000« nadomesti z zneskom »2.400«.
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter varstva cest in okolja na občinskih cestah« nadomesti z besedilom »na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet,«. Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine o tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah),«.
Za dosedanjo peto alinejo se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),«.
Dosedanja šestindvajseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– petega in šestega odstavka 87. člena (varstva otrok),«.
Za dosedanjo osemindvajseto alinejo se dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:
»– 93. člena (kolesa in kolesa s pomožnim motorjem),
– 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
– 95. člena (pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov v cestnem prometu),«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, urejajo promet, izvajajo ukrepe, določene s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu s tem zakonom.«.
5. člen
Šesti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega ali tretjega odstavka tega člena.«.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se v 4. točki pika nadomesti s podpičjem in se dodajo nove 5., 6. in 7. točka, ki se glasijo:
»5. če je motornemu ali priklopnemu vozilu vožnja prepovedana v skladu z odredbo, ki ureja omejitev prometa na cestah v Republiki Sloveniji;
6. če je motornemu vozilu prepovedana vožnja zaradi vremenskih razmer (28.a člen tega zakona);
7. če je motornemu ali priklopnemu vozilu pozimi ali v zimskih razmerah prepovedana vožnja po določbah 29. člena tega zakona.«.
7. člen
V tretjem in četrtem odstavku 18. člena, tretjem odstavku 31. člena, šestem odstavku 55. člena, šestem odstavku 60. člena, tretjem odstavku 61. člena, drugem odstavku 64. člena, drugem odstavku 72. člena, drugem odstavku 73. člena, sedmem odstavku 74. člena, petem in šestem odstavku 77. člena, osmem odstavku 95. člena ter v sedmem odstavku 103. člena se znesek »80« nadomesti z zneskom »40«.
8. člen
V četrtem odstavku 18. člena, desetem odstavku 78. člena, tretjem odstavku 80. člena ter v devetem odstavku 103. člena se znesek »2.000« nadomesti z zneskom »1.000«.
9. člen
Za četrtim odstavkom 19. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z globo 120 eurov se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu z drugim odstavkom tega člena.«.
10. člen
V 23. členu se v 1. točki prvega odstavka črtajo prva, druga, tretja, četrta in sedma alineja. 5. točka črta se črta.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 700 eurov in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila.«.
11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(pridržanje)
(1) Policist pridrži voznika motornega vozila:
1. pri katerem je bilo s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ugotovljeno, da ima v organizmu več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka,
2. ki odkloni preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ali strokovni pregled,
3. ki oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku in mu policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku, pri katerem se ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega odstavka, ali ki oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, pri katerem se ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega odstavka in mu policist odredi strokovni pregled,
4. ki ne podpiše zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti in mu policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku, pri katerem se ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega odstavka, ali ki ne podpiše zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti, pri katerem se ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega odstavka in mu policist odredi strokovni pregled,
5. pri katerem je bila s preizkusom z napravo ali s sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ugotovljena prisotnost teh snovi, ali je bil na podlagi predpisanega postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov prepoznan znak ali simptom, ki je posledica teh snovi v organizmu, in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu,
6. ki je odklonil sodelovanje pri preizkusu z napravo ali s sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu, ali pri predpisanem postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu, ali če preizkusa ali postopka ni bilo mogoče opraviti zaradi drugega razloga in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, ali
7. ki zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem povezanega objektivnega vzroka ne more opraviti preizkusa alkoholiziranosti ali preizkusa ne opravi po navodilih proizvajalca in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena policist pridržanja ne odredi, če je mogoče na drug ustrezen način preprečiti udeležbo voznika motornega vozila v cestnem prometu, pri čemer policist upošteva med postopkom ugotovljene objektivne in subjektivne okoliščine, zlasti ravnanje voznika motornega vozila med postopkom in ugotovljeno količino alkohola. Za ustrezen način preprečitve udeležbe voznika motornega vozila v cestnem prometu se šteje:
1. če se vozniku motornega vozila ob izpolnjevanju pogojev iz 23. člena tega zakona začasno zaseže vozilo,
2. če je kraj postopka neposredno pred objektom, v katerem voznik motornega vozila dejansko biva in če voznik motornega vozila to dejstvo verjetno izkaže in če je iz okoliščin mogoče sklepati, da je tja namenjen in da ne bo nadaljeval z vožnjo, ali
3. če je zagotovljen prevoz voznika motornega vozila na naslov, na katerem dejansko biva.
(3) Pridržanje voznika motornega vozila iz tega člena traja največ 12 ur, vendar ne manj kot 6 ur, pri čemer se upošteva ravnanje voznika motornega vozila v času pridržanja in ugotovljena količina alkohola.
(4) Pridržanje v primerih iz prvega odstavka tega člena policist odredi, ko zaključi zapisnik za ugotavljanje psihofizičnega stanja voznika motornega vozila. V čas pridržanja se šteje tudi čas trajanja policijskega postopka do odreditve pridržanja.
(5) Za postopek pridržanja ter pravice pridržane osebe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek o prekršku.«.
12. člen
V drugem odstavku 25. člena se besedilo »kadar izvajajo javna pooblastila« nadomesti z »kadar izvajajo javna pooblastila oziroma izvajajo pooblastila po tem zakonu«.
13. člen
Osmi in deveti odstavek 27. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ne ravna po znaku ali ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe, ali ki ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje eksperimentalno prometno ureditev, ali oseba, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena.
(9) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne ravna po predpisanem znaku, s katerim ga pooblaščena uradna oseba ustavlja ali ne upošteva njene odredbe o prepovedi nadaljnje vožnje, ali ki ne upošteva svetlobne prometne signalizacije, ki označuje eksperimentalno prometno ureditev.«.
V desetem odstavku se znesek »2.000« nadomesti z zneskom »1.000«.
14. člen
V drugem odstavku 28. člena se znesek »80« nadomesti z zneskom »40«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne ravna v skladu z odredbo o omejitvi in prepovedi prometa.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se znesek »300« nadomesti z zneskom »120«, znesek »3.000« pa se nadomesti z zneskom »1.000«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek se črtata.
15. člen
Za 28. členom se doda novi 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(vremenske razmere)
(1) Voznik mora upoštevati prometno signalizacijo, ki označuje vremenske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena in je zaradi tega oviran ali onemogočen promet drugih vozil. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, katerega voznik ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.«.
16. člen
V šestem odstavku 29. člena se znesek »120« nadomesti z zneskom »40«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 eurov. Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka tega člena.«.
Enajsti in dvanajsti odstavek se črtata.
17. člen
Enajsti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ustavitev zaradi nudenja potrebne pomoči. Voznik vozila, ki je ustavil v sili, mora poskrbeti, da se vozilo takoj odstrani. Če tega ne stori, odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest, skladno z določbami zakona, ki ureja ceste.«.
V trinajstem odstavku se v 3. točki črta besedilo »nad plačevanjem cestnine«.
V šestnajstem odstavku se v 4. točki črta besedilo »nad plačevanjem cestnine«.
18. člen
V četrtem odstavku 31. člena, osmem in devetem odstavku 74. člena, četrtem in petem odstavku 75. člena, tretjem in četrtem odstavku 76. člena, devetem odstavku 95. člena ter v osmem in devetem odstavku 103. člena se znesek »160« nadomesti z zneskom »120«.
19. člen
V tretjem odstavku 32. člena se znesek »160« nadomesti z zneskom »80«.
20. člen
V šestem odstavku 36. člena se znesek »8.000« nadomesti z zneskom »1.000«, znesek »800« pa se nadomesti z zneskom »120«.
21. člen
Peti odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«.
22. člen
Sedmi odstavek 38. člena se črta.
Osmi odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, četrtega ali petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek postane osmi odstavek.
23. člen
V tretjem odstavku 57. člena, petem odstavku 63. člena, četrtem odstavku 70. člena, devetem odstavku 71. člena, devetem in desetem odstavku 78. člena, šestem in sedmem odstavku 79. člena, četrtem in petem odstavku 82. člena, tretjem odstavku 100. člena, osmem in enajstem odstavku 101. člena se znesek »120« nadomesti z zneskom »80«.
24. člen
V naslovu 42. člena se črta besedilo »vključevanje v promet,«.
V prvem odstavku se besedilo », premikom vozila ali vključevanjem v promet« nadomesti z besedilom »ali premikom vozila«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«.
25. člen
Peti in šesti odstavek 44. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na varnostni razdalji, določeni s prometnim znakom. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi 3 kazenske točke.«.
26. člen
V šestem odstavku 45. člena se znesek »80« nadomesti z zneskom »40«.
V sedmem odstavku se znesek »150« nadomesti z zneskom »120«.
V osmem odstavku se znesek »300« nadomesti z zneskom »200«.
Deveti in deseti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(9) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki izpušča krmilo ali vozi enosledno vozilo po enem ali dvosledno vozilo po dveh kolesih. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.
(10) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenskih točk.«.
27. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(najvišje dovoljene hitrosti)
(1) Najvišja dovoljena hitrost vozila je:
1. na cestah v naselju 50 km/h;
2. v območju omejene hitrosti 30 km/h;
3. v območju umirjenega prometa in v območju za pešce 10 km/h.
(2) Na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih je največja dovoljena hitrost za vozila lahko največ 70 km/h, če varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi to omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim znakom.
(3) Na cesti zunaj naselij je najvišja dovoljena hitrost za vozila:
1. na avtocestah 130 km/h;
2. na hitrih cestah 110 km/h;
3. na vseh ostalih cestah 90 km/h.
(4) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom dovoljeno hitrost v območju za pešce, v območju umirjenega prometa ali v območju omejene hitrosti, se kaznuje:
1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 5 km/h;
2. z globo 80 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad 5 do vključno 10 km/h;
3. z globo 300 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad 10 do vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
4. z globo 1.000 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad 20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
5. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.
(5) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti v naselju, se kaznuje:
1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 5 km/h;
2. z globo 80 eurov, če prekorači hitrost nad 5 do vključno 10 km/h;
3. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost za več kot 10 do vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
4. z globo 500 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.
5. z globo 1.000 eurov če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 30 do 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk.
6. z globo 1.200 eurov če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.
(6) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti zunaj naselja, razen na avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje:
1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 10 km/h;
2. z globo 80 eurov, če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h;
3. z globo 160 eurov, če prekorači hitrost nad 20 do vključno 30 km/h;
4. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost za več kot 30 do vključno 40 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.
5. z globo 500 eurov, če prekorači hitrost za več kot 40 do vključno 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.
6. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.
(7) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom, ali prometnim znakom omejeno hitrost na avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje:
1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno 10 km/h;
2. z globo 80 eurov, če prekorači hitrost nad 10 do vključno 30km/h;
3. z globo 160 eurov, če prekorači hitrost nad 30 do vključno 40 km/h;
4. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost nad 40 do vključno 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke;
5. z globo 500 eurov, če prekorači hitrost nad 50 do vključno 60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk;
6. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad 60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih točk.«.
28. člen
V prvem odstavku 47. člena se doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. 100 km/h:
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo.«.
Dosedanje 1., 2., 3., 4. in 5. točka postanejo 2., 3., 4., 5. in 6. točka. V novi 2. točki se črta prva alineja.
V 1. točki tretjega odstavka se znesek »80« nadomesti z zneskom »40«. 2. in 3. točka se spremenita tako, da se glasita:
»2. 120 eurov, če prekorači hitrost nad 10 km/h do vključno 20 km/h;
3. 300 eurov, če prekorači hitrost za več kot 20 km/h.«.
V četrtem odstavku se znesek »50« nadomesti z zneskom »40«.
29. člen
V prvem odstavku 48. člena se prva alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»– za zgibne avtobuse in za motorna vozila s priklopnimi vozili, razen za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo;«.
V 3. točki se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo.«.
V 1. točki drugega odstavka se znesek »80« nadomesti z zneskom »40«. 2. in 3. točka se spremenita tako, da se glasita:
»2. 120 eurov, če prekorači hitrost nad 10 km/h do vključno 20 km/h;
3. 200 eurov, če prekorači hitrost za več kot 20 km/h.«.
30. člen
V četrtem odstavku 50. člena se znesek »100« nadomesti z zneskom »80«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«.
31. člen
Peti, šesti in sedmi odstavek 51. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki pred prehitevanjem ne da predpisanega znaka iz drugega odstavka tega člena.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, razen voznika iz prejšnjega odstavka tega člena.
(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami četrtega odstavka tega člena.«.
32. člen
V tretjem odstavku 52. člena se znesek »300« nadomesti z zneskom »120«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami 5., 6. ali 9. točke prvega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.«.
33. člen
V šestem odstavku 53. člena se znesek »50« nadomesti z zneskom »40«.
V sedmem odstavku se znesek »150« nadomesti z zneskom »120«.
34. člen
V drugem odstavku 54. člena se znesek »80« nadomesti z zneskom »40«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.«.
35. člen
V drugem odstavku 56. člena se znesek »180« nadomesti z zneskom »80«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.«.
36. člen
V šestem odstavku 58. člena se znesek »180« nadomesti z zneskom »80«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.«.
37. člen
Šesti odstavek 59. člena se črta.
38. člen
V četrtem odstavku 65. člena se v 1. točki besedilo »pešce, pločniku« nadomesti z besedilom »pešce, stezi za pešce, pločniku«, v 8. točki se podpičje nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi: »Na postajališčih zunaj vozišča lahko ustavljajo in parkirajo policisti in občinski redarji pri opravljanju svojih nalog, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem prometu.«, v 20. točki se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa doda nova 21. točka, ki se glasi:
»21. kjer je to v nasprotju z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo.«.
Peti in šesti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega odstavka tega člena ali z 2., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ali 20. točko četrtega odstavka tega člena.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1., 4., 7., 9., 16., 17., 18., 19. ali 21. točko četrtega odstavka tega člena.«.
Sedmi odstavek se črta.
39. člen
Četrti odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek imetnik parkirne karte, ali spremljevalec, ki vozi in spremlja imetnika parkirne karte, ki vozila, parkiranega na označenem parkirnem mestu za invalide, nima označenega z veljavno parkirno karto.«.
V petem odstavku se znesek »120« nadomesti z zneskom »80«.
40. člen
Drugi odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Policisti smejo pri opravljanju nujnih nalog policije za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno signalizacijo.«.
V četrtem odstavku se znesek »80« nadomesti z zneskom »40«.
41. člen
V devetem odstavku 74. člena, v petem odstavku 75. člena in v četrtem odstavku 76. člena se znesek »1.600« nadomesti z zneskom »1.000«.
42. člen
V šestem odstavku 77. člena, sedmem odstavku 79. člena, enajstem odstavku 81. člena in petem odstavku 82. člena se znesek »1.200« nadomesti z zneskom »500«.
43. člen
V četrtem odstavku 78. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Vožnja cestnega turističnega vlaka na cesti, na kateri je najvišja dovoljena hitrost v skladu s tem zakonom več kot 90 km/h, je prepovedana.«.
44. člen
V petem odstavku 79. člena se znesek »60« nadomesti z zneskom »40«.
45. člen
V drugem in tretjem odstavku 80. člena se znesek »200« nadomesti z zneskom »120«.
46. člen
V šestem odstavku 81. člena se besedilo »na vlečenem vozilu prižgana« nadomesti z »na vlečnem vozilu prižgana«.
V desetem in enajstem odstavku se znesek »120« nadomesti z zneskom »80«.
47. člen
Deveti odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena in organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena.«.
Deseti odstavek se črta.
48. člen
Četrti odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ni označen v skladu z določbami tega člena in organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena.«.
Peti odstavek se črta.
49. člen
Deseti odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.«.
50. člen
V sedemnajstem in osemnajstem odstavku 88. člena se znesek »200« nadomesti z zneskom »120«, v osemnajstem odstavku pa se znesek »1.200« nadomesti z zneskom »1.000«.
51. člen
Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vozilo, s katerim se lahko poleg voznika prevaža več kot osem oseb, sme voziti oseba, ki v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki ima za posledico smrt ene ali več oseb, ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.«.
V tretjem odstavku se drugi stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Delodajalci lahko pridobijo podatke za svoje voznike od organov, ki vodijo evidence podatkov iz prvega odstavka tega člena. Na zahtevo delodajalca morajo organi, ki vodijo evidence, te podatke brezplačno posredovati.«.
V četrtem in petem odstavku se znesek »400« nadomesti z zneskom »300«.
V petem odstavku se znesek »8.000« nadomesti z zneskom »5.000«.
52. člen
Za osmim odstavkom 90. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Voznik ne sme označiti vozila s predpisanim znakom za prevoz skupine otrok v nasprotju z določbo osmega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se znesek »200« nadomesti z zneskom »160«.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se črta besedilo »ali vozi vozilo, ki je označeno s predpisanim prometnim znakom za prevoz otrok, v katerem ni skupine otrok«, znesek »250« pa se nadomesti z zneskom »160«.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se znesek »1.000« nadomesti z zneskom »500«, znesek »250« pa se nadomesti z zneskom »80«.
53. člen
Peti odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena in voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega člena.«.
Šesti odstavek se črta.
V sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se znesek »300« nadomesti z zneskom »200«.
54. člen
Dvanajsti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki prevaža otroka na kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem in v priklopnem vozilu, ki je dodano tema voziloma, v nasprotju z določbo šestega, osmega ali desetega odstavka tega člena ter udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, sedmega ali devetega odstavka tega člena.«.
Trinajsti odstavek se črta.
55. člen
V drugem odstavku 98. člena se znesek »200« nadomesti z zneskom »160« in se dodata novi prva in druga alineja, ki se glasita:
»– prepoved ustavljanja in parkiranja,
– prepoved ali omejitev prometa zaradi vremenskih razmer,«.
56. člen
V osmem odstavku 99. člena se znesek »80« nadomesti z zneskom »40«.
V devetem odstavku se število »200« nadomesti s številom »160«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 1. ali 6. točke prvega odstavka ali 1. točke šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.«.
57. člen
V devetem odstavku 101. člena se znesek »250« nadomesti z zneskom »160«.
V enajstem odstavku se znesek »4.000« nadomesti z zneskom »2.000«.
58. člen
V prvem odstavku 102. člena se četrta alineja črta.
V tretjem odstavku se drugi stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Organi in organizacije lahko pridobijo podatke za svoje voznike od organov, ki vodijo evidence podatkov iz prvega odstavka tega člena. Na zahtevo delodajalca morajo organi, ki vodijo evidence, te podatke brezplačno posredovati.«.
V četrtem in petem odstavku se znesek »400« nadomesti z zneskom »300«.
V petem odstavku se znesek »8.000« nadomesti z zneskom »5.000«.
59. člen
V prvem odstavku 105. člena se v 9. točki črta besedilo »ali v vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi«. Za 9. točko se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
»9.a voznik motornega vozila, ki v vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;«.
V napovednem stavku tretjega odstavka se pred besedo »ali« doda vejica ter besedilo »voznika, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja«.
V napovednem stavku četrtega odstavka ter v 1., 2. in 3. točki se za številko »8.« doda vejica ter besedilo »9.a«.
60. člen
Drugi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku ugotovi, da ima udeleženec cestnega prometa v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, izpolni policist zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušen udeleženec cestnega prometa. Če udeleženec cestnega prometa oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, iz katerega je razvidno, da ima v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, mu policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled. Če udeleženec cestnega prometa odkloni preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled, vpiše policist vzrok odklonitve v zapisnik, prav tako pa se šteje, da se udeleženec cestnega prometa strinja z rezultatom preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Policist izpolni zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti tudi v primeru, če udeleženec cestnega prometa odkloni neposredno odrejen preizkus z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku ali z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled.«.
V devetem odstavku se besedilo »predrzne vožnje« nadomesti z besedilom »nevarne vožnje«.
61. člen
Tretji odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati pisno mnenje. Zdravnik mora odvzete vzorce krvi, urina, drugih telesnih tekočin oziroma tkiv takoj izročiti policistu, ki jih mora poslati v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer se opravi analiza. Ustanova oziroma laboratorij mora opraviti posamezno analizo najkasneje v petnajstih dneh in o rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil strokovni pregled.«.
V šestem odstavku se znesek »4.000« nadomesti z zneskom »2.000«, znesek »400« pa se nadomesti z zneskom »300«.
62. člen
V 109. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prometna nesreča z majhno poškodbo je prometna nesreča I. kategorije, ki ima za posledico le manjšo poškodbo na udeleženih vozilih v obliki odrgnin, zdrsnin, vdrtin ipd., niso pa huje poškodovani podvozje ali naprave za upravljanje ali zaviranje, ali pa je nastala samo škoda na objektih, stvareh ali okolju.«.
63. člen
V petem odstavku 110. člena se besedilo »najmanj 200« nadomesti z zneskom »160«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek neposredni udeleženec prometne nesreče, razen pešec, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena, če ima v organizmu:
1. več kot 0,20 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ali
2. prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem prometu.«.
V devetem odstavku se za besedama »udeleženi voznik« dodata besedi »motornega vozila«.
64. člen
Drugi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Policist mora priti na kraj prometne nesreče I. kategorije in ugotoviti dejstva ter zbrati dokaze, potrebne za odločitev o prekršku, če ga o njej obvesti udeleženec prometne nesreče v roku 24 ur od nastanka prometne nesreče.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora policist priti na kraj prometne nesreče I. kategorije, če ga o prometni nesreči obvesti oseba, ki ni udeleženec prometne nesreče, in ugotoviti, ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu po tem zakonu, zakonu, ki ureja voznike in zakonu, ki ureja motorna vozila. Če pri tem ugotovi kršitve v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za udeležbo v cestnem prometu, opravi postopek iz drugega odstavka tega člena.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Policist lahko odstopi od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, potrebnih za odločitev o prekršku pri prometni nesreči z majhno poškodbo, ne glede na to s katerim prekrškom je bila prometna nesreča povzročena, in o tem obvesti udeležence prometne nesreče. Preden policist odstopi od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, mora ugotoviti, ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu po tem zakonu, zakonu, ki ureja voznike in zakonu, ki ureja motorna vozila. Če pri tem ugotovi kršitve v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za udeležbo v cestnem prometu, ali se udeleženca prometne nesreče ne moreta sporazumeti o odgovornosti za povzročitev nesreče, opravi postopek iz drugega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka policist ne sme odstopiti od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, potrebnih za odločitev o prekršku tudi pri prometni nesreči z majhno poškodbo, če je neposredni udeleženec zapustil mesto prometne nesreče, ne da bi izpolnil obveznosti iz 110. člena tega zakona.«.
Dosedanji četrti do trinajsti odstavek postanejo šesti do petnajsti odstavek.
V novem trinajstem odstavku se znesek »260« nadomesti z zneskom »160«, besedilo »četrtega ali petega« pa se nadomesti z besedilom »šestega ali sedmega«.
V novem štirinajstem odstavku se znesek »300« nadomesti z zneskom »200«, besedilo »osmega ali desetega« pa se nadomesti z besedilom »desetega ali dvanajstega«.
V novem petnajstem odstavku se znesek »3.000« nadomesti z zneskom »2.000«, znesek »300« se nadomesti z zneskom »200«, besedilo »osmega, devetega ali desetega« pa se nadomesti z besedilom »desetega, enajstega ali dvanajstega«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
65. člen
Postopki, ki so bili začeti na podlagi prve, druge, tretje, četrte ali sedme alineje 1. točke prvega odstavka 23. člena ali na podlagi 5. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) in do dneva uveljavitve tega zakona niso končani, se ustavijo.
66. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2012, razen določb 10. člena, prvega odstavka 51. člena in prvega odstavka 58. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10).
Št. 326-07/12-21/19
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 452-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost