Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

SV 398/12-1 Ob-3663/12 , Stran 1819
SV 398/12-1 Ob-3663/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 398/12-1, z dne 19. 7. 2012, je bila nepremičnina – vrstna stanovanjska hiša – objekt št. 13, v zadružni soseski Ribniško selo S 11, stoječa na parceli št. 197/5, stanovanjska stavba, v izmeri 91 m2 in dvorišče, v izmeri 220 m2, k.o. 638 Krčevina, na naslovu Terčeva ulica 47, 2000 Maribor, katero je zastaviteljica Horvat Breda pridobila na podlagi Pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih z dne 23. 6. 1994, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Maribor z.o.o. kot prodajalcem in Horvat Bredo kot kupovalko, zastavljena v korist banke – upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina Banke Celje, s sedežem na naslovu Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, matična številka 5026121000, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve do kreditojemalke (dolžnice) Brede Horvat – notarke, v višini 53.200,00 EUR s pripadki in z obrestno mero v višini 6,50% letno in je fiksna; z morebitnimi zamudnimi obrestmi, oblikovanimi v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi; z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve; z vračilom glavnice kredita v 24 mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo zadnjega dne v mesecu in z zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 30. 6. 2014 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 8. točke Pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 074037/3.

AAA Zlata odličnost