Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3672/12 , Stran 1789
Ob-3672/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v skladu s 15. členom Statuta družbe Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska 8, uprava družbe sklicuje
17. sejo skupščine
delničarjev družbe Elektromaterial Lendava d.d.,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012 ob 13. uri, v sejni sobi družbe Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli: Ksenija Kavaš. Za preštevalki glasov se izvolita: Bernarda Biderman in Marija Kontrec. Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljena notarka, Romana Gajšek. 2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah. Predlog sklepa: a) Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2011 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlogi sklepov: a) Na predlog uprave družbe in ob potrditvi predloga uprave s strani nadzornega sveta, ostane bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 1.199.228,49 EUR nerazporejen. b) Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011. c) Skupščina se seznani s prejemki organov članov vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorja družbe Elektromaterial Lendava d.d. se za leto 2012 imenuje revizorska hiša AUDIT & CO, Družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Murske Sobote, Lendavska 18. 5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Elektromaterial Lendava d.d. v zvezi z razširitvijo dejavnosti družbe. Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe v delu, ki se nanaša na spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe. 6. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: Zaradi izteka mandata nadzornemu svetu, se z dnem zasedanja skupščine ponovno izvolita dva člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev in sicer: 1. Tugomir Frajman, 2. Robert Grah. Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev: Janezom Žalikom. 7. Določitev sejnin članom nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave: članom nadzornega sveta pripada za delo na seji nadzornega sveta sejnina v višini 300 EUR za predsednika in 200 EUR za posameznega člana ter pripadajoča kilometrina v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev Statuta družbe, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Elektromaterial Lendava d.d. na Kolodvorski ulici 8, Lendava, vsak delovni dan od 7. do 15. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah bo sklic skupščine objavljen tudi na spletni strani družbe,www.elektromaterial.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektromaterial Lendava d.d., Kolodvorska ulica 8, 9220 Lendava. Pravico do udeležbe in glasovanje na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo delničarjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektromaterial Lendava d.d. direktor Branko Fijok

AAA Zlata odličnost