Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3654/12 , Stran 1781
Ob-3654/12
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške družbe Radgonske gorice Gornja Radgona, Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
15. skupščino
delniške družbe Radgonske gorice Gornja Radgona d.d.,
ki bo v sredo, dne 29. 8. 2012, ob 11.30, v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja Radgona. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Danilo Dujović, za preštevalca glasov pa Cvetka Črepnjak in Marjan Edšid. Seji prisostvuje vabljeni notar Kovač Gregor za sestavo notarskega zapisnika. 3. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2011 in poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2011, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta: Predlog sklepa št. 3.1: Skupščina družbe se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilom, ki se nanašata na preveritev letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2011. Predlog sklepa št. 3.2: Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 skupaj znaša 2,980.501 EUR in ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 2.550.818 EUR in čisti poslovni izid tekočega leta v znesku 859.365 EUR, zmanjšan za znesek 429.682 EUR, ki se po sklepu uprave družbe prenese v druge rezerve iz dobička, ostane nerazporejen. Predlog sklepa št. 3.3: Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2011. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2012 imenuje revizorsko družbo Prosperus d.o.o. iz Ljubljane. Udeležba na skupščini Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Klirinško-depotni družbi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 25. 8. 2012. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko po pošti dostavijo družbi tako, da jo le-ta prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Udeležence pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe. Gradivo Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo uprave za poslovno leto 2011, poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo, bo na vpogled v tajništvu na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5, vsak delavnik, med 11. in 14. uro. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način kot ta sklic skupščine le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Opozorilo: Prostor za zasedanje skupščine bo odprt četrt ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. uprava Borut Cvetkovič, inž. kmet.

AAA Zlata odličnost