Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2430. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 6002.

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08 in 85/11) in 38. ter 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08, 21/11 in 96/11) sta Senat Univerze na Primorskem na 10. redni seji dne 11. 7. 2012 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 9. redni seji dne 20. 7. 2012 v enakem besedilu sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze na Primorskem
1. člen
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08, 21/11 in 96/11) se v tretjem odstavku 52. člena črta zadnji stavek.
2. člen
V drugem odstavku 80. člena se črta besedilo », če ni absolvent«.
3. člen
Besedilo 108.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza mora študijske programe iz prejšnjega člena tega statuta akreditirati pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. S podeljeno akreditacijo postanejo študijski programi javnoveljavni.
Študijske programe se javno objavi najkasneje do razpisa za vpis.«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 108.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obvezne sestavine študijskih programov spreminja univerza sama. O spremembah obveznih sestavin študijskih programov univerza seznani Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v 30 dneh od njihovega sprejema.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Spremembe obveznih sestavin študijskih programov začnejo veljati z naslednjim študijskim letom, če so sprejete pred objavo razpisa za vpis.«.
5. člen
V prvem odstavku 110.a člena se besedilo »Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo« nadomesti z besedilom »Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu«.
6. člen
V prvem odstavku 113. člena se besedilo »Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo« nadomesti z besedilom »Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu«.
7. člen
Drugi odstavek 169. člena se črta.
8. člen
Besedilo 171. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
– je izključen,
– dokonča podiplomski študij,
– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.
Ne glede na drugo in sedmo alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Spremenjena določba tretjega odstavka 108.c člena tega statuta se začne uporabljati za razpis za vpis v študijsko leto 2013/2014.
10. člen
Spremenjena določba 171. člena tega statuta se začne uporabljati s študijskim letom 2012/2013.
Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 v času študija že uveljavili pravico do enkratnega ponavljanja letnika ali spremembe študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, se drugi odstavek 171. člena ne uporablja.
11. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-01/12
Vanda Rode l.r.
predsednica Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
 
prof. dr. Dragan Marušič l.r.
predsednik Senata Univerze na Primorskem,
rektor Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost