Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3660/12 , Stran 1785
Ob-3660/12
Na podlagi 5.9 točke Statuta družbe Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto in na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD-1, izvršni direktor družbe sklicuje
15. redno sejo skupščine
družbe Kremen, d.d. Novo mesto,
ki bo dne 31. 8. 2012 ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Dolenje Mokro Polje 40, Šentjernej, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Izvolijo se organi skupščine. Seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora. 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za leto 2011, vključno s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011. 2.2. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2011, v višini 2.021.078,12 EUR ostane nerazporejen. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe in izvršnemu direktorju družbe za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2012. Za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. Predlagatelj vseh sklepov je upravni odbor družbe. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 15. skupščini delničarjev družbe Kremen d.d. prisostvovala mag. Nina Češarek, notarka v Kočevju. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom in poročilom upravnega odbora ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 11. ure. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 27. 8. 2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 27. 8. 2012. Prijava in vsa ostala pisanja delničarjev (zahteve, predlogi) se pošlje po pošti na naslov Kremen d.d., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej, Tajništvo družbe. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo.
Kremen d.d. Novo mesto Izvršni direktor Marcel Žmavčič

AAA Zlata odličnost