Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3676/12 , Stran 1790
Ob-3676/12
Na podlagi ZGD-1, sklicuje uprava družbe ADRIACOMMERCE, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d., Pristaniška 8, 6000 Koper
16. skupščino
delničarjev družbe,
ki bo dne 31. 8. 2012 ob 10. uri, na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 8, 5. nadstropje, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih delovnih teles. Predlog sklepa uprave: za predsednika skupščine se izvoli Janez Kek, za preštevalko glasov pa Polona Vujičič. Vabljeni notar je Dravo Ferligoj. 2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu. 4. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja družbe v letu 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo poslovanja in računovodskih izkazov družbe v letu 2012 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana. Gradivo Gradivo s predlogi in obrazložitvami sklepov je delničarjem na vpogled vsak delavnik v tajništvu družbe ADRIACOMMERCE,financiranje,ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d., Pristaniška 8 6000 Koper, med 10. in 12. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko dodatno točko dnevnega reda zahtevajo tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: uprava@ack.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko dajejo predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: uprava@ack.si. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe obeh predhodnih odstavkov. Delničarji lahko dajejo predloge o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev tudi z uporabo elektronskih sredstev in sicer tako, da predlog pošljejo na elektronski naslov: uprava@ack.si. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Način glasovanja Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in oddano ob prijavi ter shranjeno na sedežu družbe. Udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo na sedež družbe in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vsi delničarji družbe imajo pravico, da svojega pooblaščenca imenujejo z uporabo elektronski sredstev in sicer tako, da pooblastilo o imenovanju pooblaščenca pošljejo na elektronski naslov: uprava@ack.si. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. Udeleženci se ob prihodu na skupščino identificirajo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki predložijo tudi izpis iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa pooblastilo za zastopanje in glasovanje na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno. Ponovno zasedanje skupščine Če ob 10. uri ne bodo navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala družbe, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.30, v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
ADRIACOMMERCE, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d. predsednik uprave Janez Lenarčič namestnik predsednika uprave Janez Kek

AAA Zlata odličnost