Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3692/12 , Stran 1796
Ob-3692/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d., direktor sklicuje
16. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava 42, Celje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. 2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2011, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2011, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2011. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine naslednje sklepe: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki. 1: Za predsednico skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc. Za preštevalca glasov se izvolita Gordana Verk in Leopold Šturbej. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja. 2. Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2011, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta družbe za leto 2011, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta k točki. 2: 2.1. Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o sprejetem revidiranem letnem poročilu za leto 2011. 2.2. a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 1.043.860,00 EUR. b) Bilančni dobiček v višini 1.043.860,00 EUR ostane v celoti nerazporejen in bo o njem odločeno v naslednjih letih. 2.3. Skupščina se je seznanila z informacijo o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. 2.4. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta k točki 3: Za revizorja družbe za poslovno leto 2012 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja. Gradivo Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov in ostalo gradivo je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu, od 8. do 10. ure, od dneva objave tega sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe: (www.voc-celje.si). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani uprave in člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Način glasovanja Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51% osnovnega kapitala.
VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d., direktor Bogdan Kočevar

AAA Zlata odličnost