Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3707/12 , Stran 1807
Ob-3707/12
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe sklicuje
19. sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje, Partizanska cesta 78,
ki bo v sredo, 29. 8. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se: – za predsedujočega skupščini: mag. Miran Kos, – za preštevalki glasov: Sabina Movh, Simona Ferarič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar iz Velenja: mag. Marko Salmič. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila po 282. in 548. členu ZGD -1 ter seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, s prejemki uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011, ter z ugotovitvijo, da družba za leto 2011 ne izkazuje bilančnega dobička. 3. Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico, ob upoštevanju priporočila št. 12 AUKN, da razrešnica še ne pomeni odvezo materialne in odškodninske odgovornosti. 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: V skladu z 22. členom Statuta Premogovnika Velenje d.d. skupščina družbe v 6-članski nadzorni svet imenuje še dva člana – predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje 4 let. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se imenujeta: dr. Matjaž Eberlinc, Marko Štrigl. Mandat dr. Matjažu Eberlincu in Marku Štriglu začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa. Na osnovi ugotovitve uprave in nadzornega sveta zaradi poteka mandata z dnem 24. 8. 2012 preneha mandat dosedanji članici nadzornega sveta Ireni Stare. Zaradi poteka mandata članici nadzornega sveta Ireni Stare, skupščina družbe imenuje kot člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za mandatno obdobje 4 let: Jano Vrtovec-Trček. Mandat Jani Vrtovec-Trček začne teči prvi naslednji dan od sprejema tega sklepa. Skupščina se seznani, da je Svet delavcev v skladu z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju imenoval v 6-članski nadzorni svet 2 člana – predstavnika zaposlenih in sicer: Bojan Brcar, Rajko Arlič. 5. Seznanitev s Poročilom posebne revizije. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina družbe se seznani s Poročilom posebne revizije revizijske družbe AUDIT & CO, družbe za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota (Preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje d.d. za obdobje pet let (2005–2009)). Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice in drugi pogoji za uresničevanje glasovalnih pravic in udeležbo Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji: – ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (konec petka, 24. 8. 2012), – ki bodo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavili (prijava mora prispeti na družbo – prejemna teorija) pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino (najpozneje do 24. ure dne 24. 8. 2012 na sedežu družbe, pri vratarju pred vhodom v upravno zgradbo ali v tajništvo uprave družbe). Skupščine se lahko udeležijo pooblaščenci ali zastopniki delničarjev, ki bodo izpolnili prej navedena pogoja. Pooblastilo mora biti pisno. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati z izpiskom iz sodnega registra. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. in 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov ter njihovo obrazložitvijo k vsaki točki dnevnega reda, vključno z revidiranim Letnim poročilom za leto 2011, revidiranim konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, Predstavitvijo kandidatov za člane NS in Sklepom – povzetkom Poročila posebne revizije – preveritev pravilnosti in zakonitosti vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje d.d. za obdobje pet let (2005–2009), bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296/4. členom ZGD-1 bo gradivo z utemeljitvijo in sklic objavljen tudi na spletni strani družbe: http://www.rlv.si. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d. predsednik uprave dr. Milan Medved

AAA Zlata odličnost