Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3671/12 , Stran 1788
Ob-3671/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta delniške družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., direktor družbe sklicuje
skupščino
družbe Murka, trgovina in storitve, d.d., Ljubljana, Slomškova ulica 8, 1000 Ljubljana
Zasedanje skupščine bo v sredo, 29. 8. 2012 ob 16. uri, v Hotelu Park Ljubljana, Tabor 9, 1000 Ljubljana. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelja sta direktor in nadzorni svet družbe): za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič. Za preštevalko glasov se imenuje Ines Zorič. 2. Predložitev Letnega poročila družbe za leto 2011 in Poročila nadzornega sveta družbe za leto 2011. 3. Odločanje o podelitvi razrešnice. Predlog sklepa (predlagatelja sta direktor in nadzorni svet družbe): skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2011 in direktorju družbe in vsem članom nadzornega sveta družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2011. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov V prostorih družbe, na naslovu Slomškova ulica 8, 1000 Ljubljana, je vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine, od 10. do 12. ure dostopno gradivo za skupščino: – Sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog, – Obrazložitve vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe, – Letno poročilo družbe za leto 2011 in – Poročilo nadzornega sveta družbe za leto 2011; – Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.murka.si. Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic Skupno število vseh izdanih delnic družbe Murka, trgovina in storitve, d.d. je 278.811. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic Murka, trgovina in storitve, d.d. je 278.811.
Murka, trgovina in storitve, d.d. direktor Aleš Glavan

AAA Zlata odličnost