Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2457. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012, stran 6052.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 107. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 15/12), se spremeni 2. člen tako, da spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |Sekcija/Podsekcija/K2/K3   |  Rebalans 2012|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN     |         |
|    |ODHODKOV           |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI       |    34.715.243|
|    |(70+71+72+73+74+78)     |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |    19.766.461|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI       |    17.482.106|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in   |    14.794.406|
|    |dobiček           |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje   |    1.692.000|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in |     995.700|
|    |storitve           |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI      |    2.284.355|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in  |    1.361.728|
|    |dohodki           |         |
|    |od premoženja        |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine   |      13.000|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |712 Globe in druge denarne  |      26.100|
|    |kazni            |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje   |      76.075|
|    |blaga in storitev      |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki |     807.452|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI     |     160.000|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje   |      10.000|
|    |osnovnih sredstev      |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje   |     150.000|
|    |zemljišč           |         |
|    |in neopredmetenih sredstev  |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE       |        0|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz   |        0|
|    |domačih virov        |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI     |    14.718.782|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz  |    14.718.782|
|    |drugih javnofinančnih    |         |
|    |institucij          |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE |      70.000|
|    |UNIJE            |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |787 Prejeta sredstva od   |      70.000|
|    |drugih evropskih institucij |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI        |    35.983.965|
|    |(40+41+42+43+45)       |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI        |    5.559.319|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki  |    1.062.074|
|    |zaposlenim          |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev  |     177.356|
|    |za socialno varnost     |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in   |    3.386.396|
|    |storitve           |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti |     420.000|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve         |     513.493|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI       |    10.217.996|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije        |     848.198|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom  |    5.240.115|
|    |in gospodinjstvom      |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim |     610.050|
|    |organizacijam in ustanovam  |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači   |    3.519.633|
|    |transferi          |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI    |    19.772.303|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja     |    19.772.303|
|    |osnovnih sredstev      |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |     434.347|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi |     108.450|
|    |pravnim           |         |
|    |in fizičnim osebam, ki niso |         |
|    |proračunski uporabniki    |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi |     325.897|
|    |proračunskim uporabnikom   |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK     |    –1.268.722|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV   |         |
|    |IN NALOŽB          |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH    |      6.082|
|    |POSOJIL           |         |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH    |         |
|    |DELEŽEV (750+751+752)    |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH    |      6.082|
|    |POSOJIL           |         |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH    |         |
|    |DELEŽEV           |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev |      6.082|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |      6.082|
|    |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV |         |
|    |(IV. – V.)          |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA      |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)    |     700.000|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE         |     700.000|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje   |     700.000|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)  |    1.080.222|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA       |    1.080.222|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga |    1.080.222|
+-------+-----------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  |    –1.642.862|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- |         |
|    |V.-VIII.)          |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |     –380.222|
|    |VIII.)            |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-  |    1.268.722|
|    |IX.)             |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |    1.642.862|
|    |KONEC PRETEKLEGA LETA    |         |
+-------+-----------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (Občinski svet, Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Skupni organ OU, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter krajevne skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, načrt razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna ter obrazložitve načrta razvojnih programov s prilogami, letni program prodaje občinskega finančnega premoženja, letni načrt razpolaganja z nepremičninami, letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter kadrovski načrt.
Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2012 do 2015).
Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije na nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.«
2. člen
8. člen Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2012 se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini največ 223.193 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, župan in o tem obvešča občinski svet.
Kot proračunski sklad deluje tudi proračunski stanovanjski sklad Občine Slovenska Bistrica. V proračunski stanovanjski sklad se v letu 2012 namenijo sredstva v višini največ 215.300 €. Sredstva se v sklad izločajo v višini, ki je potrebna za poravnavo obveznosti sklada, vendar največ do višine 215.300 €. O porabi sredstev proračunskega stanovanjskega sklada odloča župan.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2012-11/4
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost