Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3634/12 , Stran 1778
Ob-3634/12
Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe STOL Industrija pohištva d.d., Kamnik sklicujem
16. skupščino
delničarjev STOL Industrija pohištva d.d., Kamnik, Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi poslovne stavbe, na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 2. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljeni notar. 3. Seznanitev z Letnim poročilom skupine Stol in družbe Stol d.d. za leto 2011, z mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 4.331.669,92 EUR, ostane nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. 3.2. Potrdi in odobri se delo direktorja Aleksandra Jereba v poslovnem letu 2011, in sicer za obdobje od 1. 1. 2011 do 10. 1. 2011, ter se mu na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. 3.3. Potrdi in odobri se delo direktorice Andreje Budja Jurca v poslovnem letu 2011, in sicer za obdobje od 10. 1. 2011 do 31. 12. 2011, ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. 3.4. Potrdi in odobri se delo predsednika in vseh članov nadzornega sveta družbe Stol, d.d. Kamnik v poslovnem letu 2011 ter se jim na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. 4. Seznanitev s potekom mandata članoma nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Angelo Osolnik, Krtina 32, 1233 Dob, in Primoža Kramarja, Lukovica pri Brezovici, Vrhniška cesta 15B, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Člana sta imenovana od dneva te skupščine dalje za mandatno dobo 4 let. 5. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba DINAMIC d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto. Predlagatelj sklepov k točki 2. in 3. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepov k točki 4. in 5. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe. Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano Letno poročilo skupine Stol in družbe Stol d.d. za leto 2011 ter poročilo nadzornega sveta za leto 2011, je delničarjem dostopno v tajništvu poslovne stavbe, na naslovu Korenova cesta 5, 1241 Kamnik, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.stol.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo izpolnili naslednja pogoja (kumulativno): – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 27. 8. 2012, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 26. 8. 2012 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo kumulativno izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Skupščina veljavno odloča, če so na seji prvega sklica prisotni delničarji z glasovalnimi pravicami, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov vseh glasov. Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
STOL, Industrija pohištva, d.d. Kamnik direktorica Andreja Budja Jurca

AAA Zlata odličnost