Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Št. 243010-12-0006 Ob-3685/12 , Stran 1739
Št. 243010-12-0006 Ob-3685/12
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB-4 in 110/11 – ZDIU-12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012, Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 in 37/12) in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2012 in 2013
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nagradnih fondov uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije z namenom: prispevati k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse; prispevati k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe na mednarodni, državni in lokalni ravni; uveljavljati pomen vrednot prostora v družbi. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: – Prejemniki sredstev so lahko društva, zavodi, ustanove, zbornice, oziroma javni skladi. – Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za financiranje nagradnega fonda. – Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz prve alineje morajo biti formalno uvedene. Vlogi za razpis je potrebno predložiti dokazilo, da so nagrade formalno uvedene in sicer splošni pravni akt nosilca nagrade ali akt o ustanovitvi nagrade. – Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da morajo biti nagrade fizično podeljene najkasneje do enega leta od objave javnega razpisa. – Nagrade so lahko denarne ali nedenarne. – Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne skupnosti. – Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve objektov). 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev: Postopek ocenjevanje posamezne vloge bo izveden s točkovanjem v naslednjih merilih: (1) reference podeljevalca nagrad; (2) pomen nagrade; (3) spremljajoče aktivnosti ob dogodku podelitve nagrad. Za uvrstitev med prejemnike sredstev za sofinanciranje je treba zbrati najmanj 70 točk. Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne bodo dosegli nobene točke, ne bodo upravičeni do sofinanciranja. Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za sofinanciranje in nagrajevanje, so navedeni v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za vse razpisane vsebine je okvirno 15.000,00 EUR. 6. Način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja je možna do 50% celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR. Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga na podlagi ocenitve doseže najmanj 70 točk (70% maksimalnega možnega števila). Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku. 7. Obvezna vsebina vlog: obvezne sestavine vloge se nahajajo v prilogah k razpisni dokumentaciji in so: priloga 1 »Obrazec vloge«, priloga 2 »Vzorec pogodbe«, obe na vsaki strani podpisane in žigosane, ter priloga 3 »Dokazilo, da je nagrada formalno uvedena«. 8. Predvideno obdobje porabe sredstev: nagrade morajo biti fizično podeljene najkasneje do enega leta od dneva objave javnega razpisa, torej do 27. 7. 2013. Rok za oddajo končnega poročila je en mesec po podelitvi nagrade. 9. Rok za predložitev vloge: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova cesta 4, 1000 Ljubljana, najkasneje do 14. 8. 2012, do 11. ure. 10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki bo javno, bo potekalo dne 17. 8. 2012 ob 13. uri, na lokaciji Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Litostrojska 54, 4. nadstropje. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh od dneva odpiranja. 12. Informacije Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mzip.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi mag. Aša Rogelj, tel. 01/478-70-20, faks: 01/478-70-10, e-pošta: asa.rogelj@gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost