Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2436. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva, stran 6025.

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/10), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 21/00), 3. člena Odloka o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07) in 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 55/07) so Občinski svet Občine Šentjernej dne 30. 5. 2012, Občinski svet Občine Škocjan dne 12. 6. 2012, Občinski svet Občine Šmarješke Toplice dne 29. 5. 2012 in Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki dne 19. 6. 2012, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva na območju ustanoviteljic.
(3) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občine Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki ustanovijo skupno upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki je v Šentjerneju, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
(2) Zaposleni v skupni upravi opravljajo svoje delo v Občini Šentjernej na naslovu iz prejšnjega odstavka tega člena, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa v prostorih njihovih občinskih uprav.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike, obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. Ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« na spodnjem robu pa »Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki«.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo vsakokratni županje in župani (v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic.
(2) Župani na predlog vodje skupne uprave sprejmejo program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
(3) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je enovit organ.
6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer naloge občinske inšpekcije in naloge občinskega redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
7. člen
(1) Skupna uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so uradno objavljeni in postanejo pravno veljavni.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja ali direktorice (v nadaljevanju: direktorja) občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje župan sedežne občine v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja inšpektorata in redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z Aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi.
(5) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(6) Zaposleni v inšpektoratu in redarstvu se morajo pri izvrševanju upravnih nalog in postopkov o prekršku ravnati po usmeritvah in navodilih vodje skupne uprave.
(7) Župani občin ustanoviteljic lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal direktor občinske uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Šentjernej.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave na podlagi njegovega pisnega pooblastila.
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
(4) Kadrovski načrt skupne občinske uprave sprejme župan občine, ki ima status delodajalca.
III. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
12. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev, in sicer:
– Občina Šentjernej: 44 %,
– Občina Škocjan: 21 %,
– Občina Šmarješke Toplice: 20 %,
– Občina Kostanjevica na Krki: 15 %.
(2) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je župan sedežne občine, skrbnik prihodkov in odhodkov pa je vodja skupne uprave.
(3) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(4) Stroške za uporabo upravnih prostorov, v katerih ima skupna uprava sedež, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja si občine ustanoviteljice delijo v razmerju, določenim v prvem odstavku tega člena.
(5) Razmerje iz prvega odstavka tega člena se lahko spremeni vsaki dve leti, če se število prebivalstva občin ustanoviteljic po uradnih statističnih podatkih spremeni tako, da se odstotek, ki pripade posamezni občini ustanoviteljici, spremeni za najmanj 1 %.
13. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Šentjernej, stroški pa se razdelijo skladno s prvim odstavkom prejšnjega člena.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
14. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
15. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta (do 30. 6. tekočega leta).
(3) O izstopu sprejmejo druge občine ustanoviteljice ugotovitveni sklep, v katerem določijo rok, do katerega je ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezni delež sredstev za skupno upravo ter tudi določijo delež stroškov za morebitne presežne javne uslužbence.
(4) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse svoje obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in dogovora iz prejšnjega člena tega odloka.
16. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k inšpektoratu in redarstvu, če sklep o tem sprejmejo njihovi občinski sveti, in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice, kar s sklepom potrdijo njihovi občinski sveti. O zagotavljanju sredstev se v tem primeru sklene poseben sporazum.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki nadaljuje s svojim delom po tem odloku. Začete zadeve in postopki občin ustanoviteljic se z dnem uveljavitve tega odloka nadaljujejo v na novo nastali skupni upravi.
18. člen
Občine ustanoviteljice v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka sprejmejo dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih iz 14. člena tega odloka.
19. člen
Župani občin ustanoviteljic uskladijo akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva zadnji odločal.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi, uporabljati pa se začne 1. septembra 2012.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinski inšpektorat in redarstvo (Uradni list RS, št. 99/07 in 15/10).
Št. 032-152/2012-OS
Šentjernej, dne 30. maja 2012
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l.r.
Št. 223-0001/2011
Škocjan, dne 12. junija 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.
Št. 007-0010/2012-1
Šmarješke Toplice, dne 29. maja 2012
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
Št. 061-1/2008
Kostanjevica na Krki, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost