Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3724/12 , Stran 1812
Ob-3724/12
Na podlagi 18. člena Statuta delniške družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola, sklicujem
8. redno skupščino
družbe Ladjedelnice Izola d.d. Izola, Cankarjev drevored 23,
ki bo dne 30. 8. 2012, ob 11. uri, v poslovnih prostorih družbe Galeb grup d.o.o., Industrijska cesta 2 e, Izola, z naslednjim dnevnim redom: 1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Viljema Orla, seji bo prisostvoval pooblaščeni notar Dravo Ferligoj, za preštevalca glasov se izvoli Bohinec Aleša. 2. Obravnava poslovanja družbe v obdobju 2009–2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poslovanjem družbe v obdobju 2009–2010 in podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu. 3. Razdelitev dobička iz preteklih let. Predlog sklepa: skupščina potrdi izplačilo dividend v višini 1.000,000,00 EUR iz naslova dobička iz preteklih let. Dividenda znaša 3,459 EUR na delnico. 4. Seznanitev z letnim poročilom nadzornega sveta za leto 2011 in letnim poročilom za poslovno leto 2011, sprejem sklepa o razdelitvi dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta za leto 2011 in sprejemom letnega poročila za leto 2011 ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi za poslovno leto 2011. Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček per 31. 12. 2011 5.340.555,00 EUR, od česar je 5.265.408,00 EUR nerazporejenega dobička iz preteklih let, 75.147,00 EUR pa dobička iz poslovnega leta 2011. Za dividende za 289.117 delnic se razdeli 5.204.106,00 EUR v breme nerazporejenega bilančnega dobička, in sicer 18,00 EUR na delnico. Preostanek bilančnega dobička iz preteklih let v višini 61.302,00 EUR ter ustvarjen dobiček konec leta 2011 v višini 75.147,00 EUR ostaneta nerazporejen in se preneseta v naslednje poslovno leto. 5. Razno Udeležba na skupščini in glasovanje Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu družbe na sedežu družbe 30 dni pred zasedanjem skupščine, vse delovne dni med 10. in 12. uro. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo, kar je pogoj za njihovo udeležbo na skupščini. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, se ponovi istega dne ob 12. uri, na isti lokaciji. Na ponovnem zasedanju bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda je javno.
Ladjedelnica Izola d.d. predsednik uprave Tomaž Jeločnik

AAA Zlata odličnost