Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2432. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret, stran 6004.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo PA
Predmetno zemljišče je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano kot območje stanovanjskih dejavnosti, katerih podrobnejše urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Začret. Le-ti znotraj območja posamezna stavbna zemljišča še zmeraj obravnavajo kot kmetijska zemljišča. Potrebno je dejansko stanje uskladiti s planskimi izhodišči in natančneje definirati dovoljene posege.
Povod za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju PA) je vedno večje število lastnikov zemljišč, ki želijo na svojih parcelah realizirati plansko predvideno gradnjo, razlog pa so zgoraj navedene možnosti pozidave in zgoščevanja naselja ter uskladitve s planskim stanjem. S spremembami in dopolnitvami odloka se pripravi in tudi razgrne čistopis prostorskega akta, ki vključuje spremembe.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Priprava sprememb in dopolnitve bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt.
V ureditvenem območju je predvidena umestitev novih stanovanjskih objektov, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja in veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
Osnovna zasnova in tipologija naselja je stanovanjska zazidava, kar mora biti podlaga tudi načrtovanemu, ki izhaja iz morfološke analize naselja in upošteva lego v prostoru. Objekte na zemljišču je potrebno načrtovati s spremljajočimi funkcionalnimi površinami in komunalne infrastrukture.
Predhodno je znotraj območja, ki ga določajo prostorski ureditveni pogoji, v osnutku PA, izločiti tista območja zemljišč, na katerih je za gradnjo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).
3. člen
Območje PA
Območje obravnave obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1028/42, 1028/40, 1028/39, vse k.o. Trnovlje.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje bo izdelal pobudnikov izbrani načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Investitor tudi zagotovi geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
V kolikor bo za predviden PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom PA poslati pristojnemu ministrstvu.
5. člen
Roki za pripravo PA
Rokovno je priprava vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom in investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B) in se predvidoma zaključi spomladi 2013.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PA
Postopek priprave in sprejemanja vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik sprememb in dopolnitev, ki tudi financira izdelavo dokumenta.
Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PA
Ponudnik za posamezno opredeljeno območje izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag, načrtov in PA.
Geodetski načrt za izdelavo PA si je investitor dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 17. julija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost