Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3630/12 , Stran 1776
Ob-3630/12
Uprava družbe Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d., Breznikova 89, Ihan, Domžale, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 46. in 78. člena Statuta družbe sklicuje
15. redno skupščino
družbe Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d.,
ki bo v torek, dne 31. 8. 2012 ob 12. uri, na naslovu Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale, v sejni sobi poslovne stavbe. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine. 1.2. Izvoli se predsednik skupščine ter dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011, mnenjem revizorja ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 2.1.) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročilu za leto 2011 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe PKF Revizija in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane, za poslovno leto 2011. 2.2.) Skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček za poslovno leto 2011 619.421,31 EUR in se uporabi, kot sledi. 2.3.) Del bilančnega dobička v višini 18.259,20 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto znesku 0,08 EUR na delnico razreda B. Dividende pripadajo delničarjem, ki so deseti dan pred zasedanjem skupščine vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD in se izplačajo v roku 60 dni po izvedeni skupščini. 2.4.) Preostali bilančni dobiček v znesku 601.162,11 EUR ostane nerazporejen in bo o njem odločala skupščina v naslednjih letih. 2.5.) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo PKF Revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane. 4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe. Predlog nadzornega sveta: članu nadzornega sveta Uroš Jutražu na lastno željo preneha mandat v nadzornem svetu. Skladno s predlogom nadzornega sveta, skupščina za novega člana NS in dobo 4 let imenuje mag. Natalijo Poljanšek, spec., univ.dipl.ekon. Štiri letna doba prične teči s sprejemom tega sklepa. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 27. 8. 2012, ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca dne 27. 8. 2012. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini, je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Breznikova 89, Ihan, 1230 Domžale, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev. Način glasovanja Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Emona-Farma Ihan družba pooblaščenka d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost