Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2441. Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Krško, stran 6028.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/8 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člen Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 – popr., 93/01, 52/02 – ZDU-1, 26/03 – ZPNOVS, 48/03 – Odl. US, 56/02 – ZJU, 79/03, 50/04, 43/04 – ZKP-F, 54/04 – Zdoh-1, 53/05, 98/05, 113/05 – ZJU-B, 36/06 – Odl. US, 78/06, 14/07 – ZVS, 42/09, 22/10, 26/11 – Odl. US, 58/11 – ZDT-1) ter 16. in 79. člen Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov Občine Krško
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v občini Krško ustanavlja Sosvet za varnost občanov občine Krško (v nadaljnjem besedilu: sosvet za varnost občanov), ki kot posvetovalni organ župana in občinskega sveta, v skladu s tem odlokom, opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju ter preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti.
II. DELOVNO PODROČJE
2. člen
Sosvet za varnost občanov skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter izvajanje ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:
1. varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
2. javnega reda in miru,
3. na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.
III. NALOGE
3. člen
V okviru svojih pristojnosti sosvet za varnost občanov opravlja zlasti naslednje naloge:
1. preučuje, spremlja, obravnava in analizira obstoječo problematiko s področij, naštetih v 2. členu, druge varnostno-vzgojne pojave in dogodke ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja, navodila in ukrepe za izboljšanje varnosti;
2. sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, katerih cilji so usmerjeni k zagotavljanju večje varnosti in strpnosti med občani;
3. spodbuja k varnostnemu samoorganiziranju občanov;
4. sodeluje, spremlja in spodbuja delovanje in izvajanje različnih preventivnih programov, namenjenih vsem občanom, ki iščejo pomoč;
5. organizira problemske konference, okrogle mize, posvete, predavanja in druge akcije, katerih namen je osvestiti, informirati ter spodbuditi občane k zdravemu, ustvarjalnemu in dejavnemu življenju, ob upoštevanju varnostne kulture in strpnosti med ljudmi;
6. opravlja druge zadeve s področja preventive na področju javnega reda in zatiranju kriminalitete.
IV. SESTAVA IN POSLOVANJE
4. člen
(1) Sosvet za varnost občanov ima devet stalnih članov.
(2) Mandat članov traja štiri leta in začne teči z dnem prve seje.
(3) Sosvet za varnost občanov sestavljajo:
1. Občina Krško,
2. Policijska postaja Krško,
3. Center za socialno delo Krško,
4. Upravna enota Krško,
5. Aktiv ravnateljev osnovnih šol v občini Krško,
6. Srednja šola Krško,
7. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
8. Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica,
9. Policijska uprava Novo mesto.
(4) Občino Krško v sosvetu za varnost občanov predstavlja in zastopa župan ali pooblaščenec župana. Župan ali njegov pooblaščenec predseduje sosvetu za varnost občanov. Ostali člani v sosvet za varnost občanov imenujejo po enega svojega predstavnika v roku 30 dni po prejemu poziva Občine Krško.
(5) V delovanje sosveta za varnost občanov se kot nestalni člani lahko vključujejo tudi drugi organi, organizacije in društva, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov. Način vključevanja v delo sosveta za varnost občanov se ureja s poslovnikom.
5. člen
Delovanje sosveta za varnost občanov je javno in se ureja s poslovnikom, ki ga sprejme sosvet za varnost občanov.
6. člen
(1) Občinski svet določi na podlagi programa dela, v vsakoletnem proračunu Občine Krško, sredstva za izvajanje nalog sosveta za varnost občanov.
(2) Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu, uporablja sosvet za varnost občanov na podlagi sprejetega finančnega načrta.
7. člen
Strokovno pripravo gradiva opravljajo strokovne službe posameznih javnih zavodov in drugih služb, administrativno-tehnične naloge za sosvet za varnost občanov opravlja Občinska uprava občine Krško.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012 (O301)
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost