Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

Ob-3683/12 , Stran 1792
Ob-3683/12
Na podlagi točke 6/3 Statuta družbe Tovarne meril Kovine d.d., proizvodnja kovinskih meril, d.d. Slovenj Gradec in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
19. sejo skupščine
Tovarna meril Kovine d.d.,
ki bo dne 28. 8. 2012 ob 14. uri, na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153. Predlagani dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se predlaga Andreja Repnik Petrič. Za preštevanje glasov se imenuje Barbaro Logar. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca. 2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2011 in poročilo nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemkih organov vodenja nadzora. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom za leto 2011 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila in predloga za delitev dobička za leto 2011. Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 1.520.996,82 EUR se uporabi: 203.526,40 za izplačilo dividend, kar znaša 4,90 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo iz nerazporejenega dobička leta 2007 v višini 62.118,77 EUR in iz nerazporejenega dobička leta 2008 141.407,63 EUR. O uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 1.299.470,42 EUR bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje do 30. 9. 2012 in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan 28. 8. 2012. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011, s katero odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011. Skupščina se seznani s poročilom uprave o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2011. 3. Imenovanje članov nadzornega sveta podjetja Tovarna meril Kovine d.d. Na predlog nadzornega sveta se sprejmejo naslednji sklepi: mandat članom nadzornega sveta mag. Primožič Marku, mag. Kotnik Milanu poteče z dnem zasedanja skupščine in se z dnem 28. 8. 2012 razrešijo kot člani NS. Z dnem 29. 8. 2012 se kot člani nadzornega sveta imenujejo mag. Primožič Marko, mag. Kotnik Milan. Skupščina se seznani s članom NS imenovanim s strani zaposlenih. 4. Imenovanje revizorja delniške družbe za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Audit & Co., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. 5. Vprašanja in pobude delničarjev. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. (297. člen ZGD-1c). Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe, od 12. do 15. ure. Delničarji lahko v skladu z 298. členom ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku posla družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300. in 301. členom ZGD.
Tovarna meril Kovine d.d. uprava Rudolf Franc Verovnik

AAA Zlata odličnost