Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012

Kazalo

2402. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C), stran 5950.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-29
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA (ZOPOKD-C)
1. člen
V Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba je kazensko odgovorna za kaznivo dejanje pod pogoji, ki jih v skladu s Kazenskim zakonikom določa ta zakon.«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba, ki je v stečaju, je lahko kazensko odgovorna ne glede na to, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno pred uvedbo stečajnega postopka ali med njim, vendar se ji ne izreče kazen, temveč le odvzem premoženjske koristi in varnostni ukrep odvzema predmetov.«.
V drugem odstavku se besedilo »pravni osebi, ki je njen pravni naslednik, če so njeni vodstveni ali nadzorni organi« nadomesti z besedilom »subjektu, ki je njen pravni naslednik, če so njegovi vodstveni ali nadzorni organi«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Subjektu, ki je pravni naslednik obsojene pravne osebe, njegovi vodstveni ali nadzorni organi pa niso vedeli za storjeno kaznivo dejanje, se izreče le odvzem premoženjske koristi in varnostni ukrep odvzema predmetov.«.
3. člen
V 12. členu se točka 4) spremeni tako, da se glasi:
»4) prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnica je pravna oseba.«.
Točka 5) se črta.
4. člen
15.a člen se črta.
5. člen
15.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnica je pravna oseba
15.b člen
Pravni osebi sme sodišče za kazniva dejanja iz 24. poglavja in za kazniva dejanja po 260. in 262. do 264. členu iz 26. poglavja Kazenskega zakonika izreči kot stransko kazen prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnica je pravna oseba in ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, za obdobje od enega do osmih let.«.
6. člen
V drugem odstavku 22. člena se točka 2) spremeni tako, da se glasi:
»2) pet let pri izvršitvi kazni odvzema premoženja, kazni prenehanja pravne osebe in kazni prepovedi razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnica je pravna oseba.«.
7. člen
V 23. členu se besedi »kazenskega zakona« nadomestita z besedama »Kazenskega zakonika«.
8. člen
V 25. členu se v točki 3) za besedilom »131.« dodata vejica in besedilo »135.a«.
V točki 5) se besedilo »kaznivi dejanji po 175. in 176. členu« nadomesti z besedilom »kazniva dejanja po 173. do 176. členu«.
V točki 11) se besedilo »do 265. členu« nadomesti z besedilom »do 264. členu«.
V točki 18) se besedilo »kazniva dejanja po 374. členu« nadomesti z besedilom »kazniva dejanja po 374. in 374.a členu«.
9. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V zavarovanje izterjave kazni odvzema premoženja ali odvzema premoženjske koristi lahko sodišče na predlog upravičenega tožilca zoper obdolženo pravno osebo odredi začasno zavarovanje zahtevka ob smiselni uporabi določb zakona, ki ureja kazenski postopek, o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi.«.
V tretjem odstavku se besedilo »statusne spremembe, ki bi povzročile« nadomesti z besedilom »pravna dejanja, ki bi povzročila«.
KONČNA DOLOČBA
Začetek veljavnosti
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/12-11/11
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 449-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost